Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Grenar som tränger in på annans fastighet

Jag och min man köpte hus för 5 år sedan. Vi har buskar som står på vår tomt som hänger över mot grannens tomt. Vi når inte att klippa de grenar som hänger över mot hans sida från vår tomt. Han har en stor utbyggnad som sträcker sig längs med hela buskaget och som står ca 50 cm från vår tomtgräns. Sedan vi flyttat in har han ringt min far vid ett flertal tillfällen och bett honom att säga till oss att klippa de grenar som hänger över på hans tomt. Jag anser att han ska prata med oss och inte ringa min far och vi har därför valt att inte klippa grenarna. Vad jag har kunnat läsa mig till så säger lagen att de grenar som hänger över gränsen har han rätt att klippa efter att ha pratat med oss. Han hotar nu att polisanmäla oss för att vi inte klipper de grenar som hänger över för det förstör hans fasad på utbyggnaden. Vad säger lagen? Måste vi klippa buskarna och kan vi bli ersättningsskyldiga om han polisanmäler oss för att de förstör hans fasad?
Tacksam för svar!
Med Vänlig Hälsning
 

Rådgivarens svar

2017-07-18

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Tillämpligt lagrum 
Den paragraf som behandlar grenar och rötter som tränger in på en annan fastighet återfinns i 3:2 jordabalken (1970:994). Där framgår det att fastighetsägaren får ta bort den rot eller gren som tränger in på fastigheten från ett intilliggande område om roten eller grenen medför en olägenhet för fastighetsägaren. Av andra meningen framgår emellertid att områdets ägare, varifrån roten eller grenen tillhör, ska beredas tillfälle att själv utföra åtgärden om det finns risk för betydande skada.

Tolkning och tillämpning
Vad som kan medföra ”olägenhet” för grannfastighetens ägare kan vara svårtolkat, men i ert fall skulle man nog kunna påstå att er grannes olägenhet är befogad om det faktiskt finns en risk för att fasaden på hans byggnad kan förslitas. Vidare är paragrafen utformad på ett sådant sätt att det tycks vara er granne som har rätt att avlägsna grenarna. Ni ska dock beredas tillfälle att avlägsna grenarna själva om grannens avlägsnande kan medföra betydande skada på ert buskage. Med betydande skada avses sannolikt att man bara bör beakta skadeverkningar som går att uppskatta ekonomiskt. Att ni ska beredas tillfälle att åtgärda olägenheterna med buskaget motiveras av allmän grannhänsyn om att ägaren kontaktas innan grannen vidtar åtgärder för att ta bort grenen eller roten.

Vad som gäller i ert fall
Jag förstår att det måste vara frustrerande att grannen inte vänder sig direkt till er med sina klagomål om buskaget, men det är oklart huruvida detta krävs enligt paragrafen så länge ni faktiskt bereds tillfälle att ta bort de grenar som hänger över på grannens fastighet. Er granne har dessutom rätt att själv avlägsna de grenas som medför olägenheter för honom, så länge avlägsnandet inte medför betydande skada. Han är därför skyldig att avlägsna grenarna med försiktighet för att undvika skadeståndsskyldighet. Av allmän grannhänsyn är det dock motiverat att han talar med er först.

Beträffande er grannes hot om polisanmälan är det inte troligt att det föranleder någon vidare utredning från polisens sida. Vad jag kan se utifrån de av dig angivna omständigheterna finner jag inget tillämpligt lagrum i brottsbalken (1962:700) och kan således inte se hur ert val av att inte klippa buskaget skulle kunna vara brottsligt. Därav finner jag inte heller någon rätt för er granne att begära någon ersättning på straffrättslig grund. Grannen har ju, som jag nämnt tidigare, en egen rätt att ombesörja klippning av den del av era buskage som utgör olägenhet för honom, även om han bör underrätta er och så länge inte åtgärden kan innebära betydande skada.

 

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,
Sara

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden