Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Grannen körde över brevlådan

Hej!
Vi bor i kedjehus och vår granne körde över vår brevlåda och träffade även staketet. Han har gått med på att ersätta brevlåda och skadan på staketet genom att ta in en hantverkare som då får gjuta fast brevlåda, eventuellt gjuta nya stolpar till staket och snickra och måla staket.
Då säsongen inte tillåter att man gjuter eller målar så kommer detta ske senare i vår. Problemet är att grannen flyttar i februari. Så jag skulle vilja skriva ihop ett kontrakt så att inte detta rinner ur sanden.
Hur går jag tillväga så att kontraktet är giltligt?
Tack på förhand!

Rådgivarens svar

2018-01-24

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Din fråga handlar om hur man ska utforma ett avtal för att det ska vara bindande för parterna som ingår avtalet. Regler för detta hittar du i avtalslagen (AvtL).

Det finns egentligen inga särskilda formkrav för hur du ska ingå ett avtal för att det ska vara bindande. Det kan ingås muntligen, skriftligen eller genom konkludent handlande. Med det sistnämnda menas att parterna agerar som om ett avtal har ingått. Ur bevishänseende är det självklart bäst att använda sig av ett skriftligt avtal, eftersom det kan vara svårt att bevisa vad som har avtalats enbart baserat på vad som har sagts eller gjorts.

Grunden för hur ett avtal ingås är att det sker genom ett anbud-accept förfarande (1§ AvtL), vilket innebär att en person kommer med ett anbud, ex. på hur ett fel ska åtgärdas och den andra parten accepterar detta. Om anbudet har accepterats utan förbehåll har ett giltigt avtal ingåtts. En grundläggande princip inom avtalsrätten är att ingångna avtal ska hållas, det vill säga att de är bindande för parterna (kallas även pacta sunt servanda på latin). Den som bryter mot avtalet kan vara skyldig att betala skadestånd till den andra parten.  

I ditt fall så verkar det som att du redan har ett giltigt avtal. Din granne har erbjudit sig att se till att de skador han har orsakat ska åtgärdas och du har godtagit det. Avtalet är muntligt men ändå bindande. Trots att ni redan har ett avtal kan det vara bra att få ned det i skrift eftersom det blir lättare att bevisa vilket avtalsinnehåll ni har kommit överens om. Detta är särskilt viktigt om ni inte kan komma överens och det uppstår en tvist som ni inte kan lösa.

I ett skriftligt avtal är det viktigt att följande information framgår: vilka som är avtalsparter (du och din granne), vad avtalet gäller (så tydligt och detaljerat utformat som möjligt), när det ska ske (ex. innan 1 april 2018), var det ska ske (använd fastighetsbeteckning, ex. Tallbacken 1:2), hur det ska ske (genom att anlita hantverkare) samt hur mycket det ska kosta. Därtill ska ni skriva under avtalet med namn, namnteckning och datum. Ni kan även använda er av ett bevisvittne som styrker att ni båda har skrivit under avtalet. Det är bra om vittnet är någon som ni båda kan anförtro er åt, ex. en annan granne på gatan. Även vittnet skriva under avtalet på samma sätt som ni.

En alternativ lösning på ert problem är att ni tar in en hantverkare omgående och låter denna skriva en offert på vad arbetet kostar inklusive arbete och material (allt ska ingå - du ska inte behöva delta i arbetet på något sätt!). Ni kan sedan välja mellan att (i) din granne betalar dig summan som anges på fakturan på direkten, (ii) din granne betalar pengarna till hantverkaren i förskott, (iii) din granne står som uppdragsgivare och betalar fakturan som hantverkaren skickar ut när arbetet är färdigt. Det finns som jag ser det ingen anledning till att vänta till våren med att beställa arbetet, utan det borde kunna göras redan nu. Det borde underlätta för er båda.

Ett annat alternativ är att du istället för att göra upp med grannen om skadorna kontaktar ditt försäkringsbolag. Det här alternativet är enklast för dig om du har svårt att samarbeta med din granne. Den skada som du har fått kommer med all sannolikhet täckas av din hemförsäkring. Ditt försäkringsbolag har sedan rätt att kräva ersättning för sina utgifter från grannens trafikförsäkring. Ofta har försäkringsbolagen kontakt med hantverkare som de kan rekommendera. Min erfarenhet är att de brukar vara behjälpliga när olyckan är framme. Försäkringsbolaget kommer kräva dig på en självrisk som kan variera beroende på vilket försäkringsavtal du har. Självrisken ska du sedan kräva tillbaka från den som orsakade skadan, det vill säga din granne.  

Om du behöver hjälp med att upprätta ett avtal kan du kontakta våra jurister på ett kontor när dig här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden