Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Granne använder min fastighet

Hej
Har en fastighet som har tomten uppdelad i 2 delar. Bor granne med ett byggföretag som köpt ut en mellandel av tomten innan jag förvärvade fastigheten. Nu har jag dock märkt att han både har byggt, ca en tredjedels hus och dels spärrar av en väg som är min, som går upp till hans företag, med en bom. Sist men inte minst så har han i dagarna lagt på oljegrus på min väg.
Helt utan att fråga om lov
Så nu undrar jag...hur kan jag få kompensation för detta? Bör han köpa resten av marken som finns runtomkring, ska han polisanmälas eller ska jag kräva hyra för marken han tar i besittning från mig? Vart vänder jag mig för att driva denna sak vidare?

Rådgivarens svar

2017-09-13

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Som jag förstår det har alltså din granne byggföretaget byggt ett hus så att en tredjedel av det är inne på din tomt, byggföretaget har också spärrat av en väg som ligger på din tomt samt lagt oljegrus på vägen.

Huset

3 kap. 12 § jordabalken innehåller regler om när någon blir skyldig att ta bort byggnad eller annan anläggning som uppförts så att den skjuter in på angränsande mark. Den säger att om anläggningens borttagande eller förändring medför betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare så är han inte skyldig att avträda den mark som tagits i anspråk, förrän anläggningen avlägsnats eller blivit obrukbar. Det gäller dock ej om den som uppförde anläggningen inkräktade på den angränsande marken med avsikt eller av grov vårdslöshet. Andra stycket säger att den angränsande markens ägare är berättigad till ersättning för det intrång som anläggningen medför för honom. Ersättningen kan bestå av antingen ett engångsbelopp eller ett årligt belopp för tiden fram till att marken avträtts.

Gällande huset är det svårt att säga hur rätten skulle bedöma din situation, om det för byggföretaget innebär en betydande kostnad eller en betydande olägenhet att flytta på huset. Inkräktandet kan möjligen anses vara gjort med avsikt vilket skulle betyda att grannen kan tvingas riva/ändra byggnaden. Hur som helst har du rätt till ersättning om inte huset rivs/ändras. Det är såklart också möjligt att ni er emellan kommer överens om att byggföretaget köper upp marken som har tagits i anspråk av dig.

Vägen

Jag är inte helt på det klara över om bommen som byggföretaget uppfört ligger på din eller grannens tomt. Ligger den på din tomt ska du ha rätt att ta bort vägbommen. Du kan kontakta Kronofogden för att få så kallad handräckning, då skickar de ett krav till grannen där han åläggs ta bort bommen. Du kan söka antingen vanlig handräckning eller särskild handräckning (lagen om betalningsföreläggande och handräckning), vid särskild handräckning kan du om du upplever att fallet är brådskande begära att din ansökan beslutas omedelbart. Här kan du läsa mer om hur handräckning fungerar och hur du går till väga för att ansöka. Om det är så att grannen satt upp bommen på sin egen del av vägen men ändå hindrar dig från att åka till och från din fastighet så kan det ändå vara otillåtet om din fastighet har rätt att nyttja vägen genom servitut. Även i det fallet kan du söka om handräckning hos Kronofogden för att få bort vägbommen.

Oljegruset

Nu vet inte jag hur löst oljegruset ligger på vägen och hur enkelt det är att ta bort det, eller om det är önskvärt att göra det. Det är möjligt att handräckning skulle vara en möjlighet även här. Annars kan det om vägen försämrats av att det lagts oljegrus vara möjligt att utkräva skadestånd från byggföretaget för den skada som uppstått på din fastighet enligt skadeståndslagen.

Eventuellt brott

Det brott jag kan se komma ifråga är egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). I och med att byggföretaget olovligen brukat din mark faller det in under brottsbeskrivningen i lagtexten. Då ett företag är en juridisk person och inte kan begå brott måste polisanmälan riktas mot den anställde på företaget som kan sägas ha utfört ianspråktagandet av din mark.

Givetvis är det alltid bäst om man kan komma överens med sina grannar utan att blanda in myndigheter. Förhoppningsvis kan ni komma överens om att grannen betalar dig en summa för marken som tagits i anspråk och att byggföretaget tar bort bommen samt börjar respektera var tomtgränsen er emellan går.

Hoppas du känner att du fått svar på dina frågor, har du fler funderingar är det bara att återkomma så ska vi försöka svara på dem.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden