Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ge bort andel av hus i gåva

Hej.
Jag skulle vilja veta vad som gäller rent juridiskt om min pappa vill sälja sitt hus men ge mig och min bror 1/4 av huset redan nu och inte när han går bort. Han vill ge oss "mammas" del av huset. Så hur går man vidare rent juridiskt så att man inte begår skattebrott eller att ägandet blir fel vid en försäljning. Vad måste man tänka på med lagfart och gåvoskatt och dylikt. Hoppas ni kan hjälpa mig.

Rådgivarens svar

2021-01-22

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. Din far vill alltså ge bort en viss andel av huset som gåva och sälja resterande del.

Ge bort andel i hus som gåva genom gåvobrev
Gåva av fastighet eller del av sådan regleras i jordabalken (JB). När man ger bort en fastighet eller en del av en fastighet ska ett gåvobrev upprättas. Ett gåvobrev är ett dokument som visar att en gåva har givits samt vilka villkor överlåtelsen har innefattat. När en fastighet överlåts genom gåva gäller samma formkrav som vid köp, JB 4 kap. 29 §. Det innebär bland annat att gåvobrevet måste vara skriftligt och undertecknat av givaren och gåvotagaren. Det ska även tydligt framgå vad som ges som gåva (vilken fastighet och hur stor del av denna) samt att det ges som en gåva, JB 4 kap. 1 §. När gåvan sker mellan en förälder och ett barn bör det även föreskrivas om gåvan ska ses som förskott på arv. Det går bra att använda ett gåvobrev för att ge en gåva till flera barn men då är det viktigt att båda barnen skriver under samt får en kopia av gåvobrevet.

Lagfart
Vid en överlåtelse av fastighet eller ändringar i ägandet behöver mottagaren ansöka om lagfart hos lantmäteriet inom tre månader från att gåvobrevet upprättas. För att ansökan ska gå igenom behöver givarens namnteckning vara bevittnad av två personer, JB 20 kap. 7 §. Om en ansökan om lagfart görs av flera sökande gemensamt, ska ansökan innehålla uppgift om hur stor andel av fastigheten som varje sökande har mottagit, JB 20 kap. 5 § 2 st.

Kostnader och skatt
En ren gåva av en fastighet där gåvogivaren ger bort en andel utan att mottagaren tar över lån eller betalar någon ersättning är skattefritt. Beskattning sker först vid en eventuell senare försäljning av samma andel. Om den som mottar gåvan tar över lån eller betalar ersättning som överstiger 85 procent av föregående års taxeringsvärde för den andel av fastigheten som gåvan utgör, så kan mottagaren behöva betala stämpelskatt. Stämpelskatten regleras i stämpelskattelagen. Utöver detta måste mottagaren alltid betala en expeditionsavgift (825 kr) på grund av ansökan om lagfarten.

Sammanfattning och rekommendation
I ert fall är det alltså möjligt för er far att överlåta andelar av fastigheten genom gåva. I så fall bör ni upprätta ett gåvobrev där detta sker. Det framgår även att er far avser att sälja huset. Då kan endast de andelar som inte har getts bort genom gåva säljas. Som ovan nämnt kan gåvan vara förenad med vissa kostnader, särskilt om det betalas någon ersättning för andelen eller om något eventuellt lån övertas.

När ett gåvobrev upprättas är det av stor vikt att det blir korrekt utformat för att gåvobrevet ska bli giltigt samt för att undvika oklarheter och konflikter i framtiden. Hos Familjens Jurist kan ni enkelt och smidigt upprätta ett gåvobrev online till ett fast pris. Jag rekommenderar er att göra detta. Det är även möjligt att boka tid för att få hjälp av en fysisk person med upprättande av gåvobrev eller ansökan om lagfart.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden