Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gåva eller byte av fastighet?

Min syster och jag ärvde två fastigheter (A och B) när vår mamma gick bort för ett antal år sedan. Jag och min syster äger 50 % vardera av de två fastigheterna. Fastighet A är värd 2 miljoner kr och fastighet B är värd 1 miljon kr.
Vi funderar nu på att ”renodla ägandet” så att jag och min man äger 100% av fastighet A och min syster äger 100% av fastighet B. Ger följande scenario några skatteeffekter för någon av oss?
- Jag ger min syster mina 50% i fastighet B och en gåva om ca 390 000 kr (500 000 kr * 78%).
- Min syster ger min man sina 50% i fastighet A.
Kan detta på något sätt ses som ett byte och trigga reavinstbeskattning?

Rådgivarens svar

2020-08-02

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag att redogöra för vad gåva och byte av fastighet är, och huruvida de kapitalvinstbeskattas. Utifrån det kommer jag att redogöra för min bedömning i din situation.

Gåva och byte av fastighet

Vad gäller gåva av fastighet gäller följande. Överlåtelsen ses som en gåva om ersättningen för fastigheten understiger överlåtelseårets taxeringsvärde. Vidare krävs att följande rekvisit är uppfyllda för att överlåtelsen ska ses som en gåva:

  1. Den ska bygga på frivillighet,
  2. Det ska finnas en gåvoavsikt, och
  3. Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.

Vad gäller gåvoavsikten avses att givaren gör förmögenhetsöverföringen i syfte att gynna mottagaren utan att kräva något tillbaka. Ofta presumeras gåvoavsikt om överlåtelsen sker till någon närstående.

Om en fastighet överlåts genom gåva, ger det inga skatterättsliga konsekvenser för givaren. Av inkomstskattelagen 8 kap. 2 § framgår nämligen att förvärv genom gåva är skattefria.

Vad gäller byte av fastigheter gäller istället följande. Byte av fastigheter föreligger om två ägare byter fastigheter med varandra, vilket ses som att vardera ägaren säljer respektive köper en fastighet.

Byte ses enligt inkomstskattelagen 44 kap. 3 § som en avyttring, och ska därmed kapitalvinstbeskattas. Det innebär att vardera ägaren vid bytet kommer att beskattas för deras respektive kapitalvinster. Skatten uppgår till 22 % av kapitalvinsten.

Din situation

Sammanfattningsvis är min bedömning i din situation följande. Det kommer inte uppstå någon skattskyldighet för er om överlåtelsen av fastigheterna ses som en gåva i stället för ett byte. För att kapitalvinstskatten inte ska uppstå, krävs därför att överlåtelsen ses som en gåva. Ersättningen ska då understiga taxeringsvärdet, samtidigt som gåvan ska bygga på frivillighet, det ska finnas en gåvoavsikt och det ska ske en förmögenhetsöverföring. Något som är något tvivelaktigt i er situation är huruvida gåvoavsikten är uppfylld. De skulle nämligen kunna anses vara en överlåtelse där mottagaren kräver något tillbaka. Jag bedömer det nämligen som att ni inte skulle vilja ge er fastighet till motparten, utan att få den andra fastigheten i gengäld.

Hoppas att ni känner att ni har fått svar på er fråga! Som framgår kan jag tyvärr inte göra en säker bedömning i ert fall. Det kan vara så att era överlåtelser ses som gåvor, men jag vill uppmärksamma er på att det inte är helt säkert. Jag rekommenderar er därför att boka in en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist, för att få en säker bedömning i er situation. De kan besvara era fastighetsrättsliga frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden