Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gåva av andel i fastighet till sambo

Hej. Jag undrar om det är möjligt att ge min sambo 50% av fastigheten som jag äger så att vi båda står på den som ägare. Lånet på fastigheten är bara ca400000 så hon ska inte ta något av lånet. Däremot undrar jag om det finns möjlighet att skriva lagligt och bindande avtal att om vi skulle gå skilda vägar så går den halvan över till mig igen? Detta är nämligen mitt föräldrahem. Tack på förhand

Rådgivarens svar

2021-01-06

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Gåva av andel i fastighet

När det gäller fastigeter förekommer vissa formkrav för att en gåva ska anses giltig. Samma regler som gäller för köp av fastighet gäller också för gåvor , 4 kap. 1 och 29 § jordabalken. Gåvohandlingen ska således vara skriftlig och att båda parter skriver under handlingen. Handlingen ska även innehålla vilken fastighet det gäller och en förklaring att gåvogivaren vill överlåta en del av fastigheten till gåvotagaren. Storleken på gåvan bör även anges. Enligt 4 kap. 8 § jordabalken innehar den som köpt andel i fastighet utan villkor att andelen skall utbrytas genom fastighetsbildning fastigheten under samäganderätt med den eller de andra delägarna.

När det sker ett förändringar i ägarförhållanden i en fastighet ska ansökan om lagfart göras till lantmäteriet. Om det är fler ägare till en fastighet ska det redogöras för hur stor del varje person äger av fastigheten. 

Sambobodelning och samboavtal

När sambor separerar görs en bodelning om någon av samborna begär detta, 8 § sambolagen. I bodelningen ingår samboegendom, 2 § sambolagen. Som samboegendom räknas gemensam bostad och bohag som anskaffats för gemensam användning, 3 § sambolagen. I 4 § sambolagen finns vissa undantag, som att egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda inte ingår i bodelningen. 

Den som har bäst behov av gemensam bostad får bostaden i bodelningen mot en avräkning på sin lott, 16 § sambolagen

Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal får de ändra vad som tidigare överenskommits. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna, 9 § sambolagen

Samäganderätt

Om fastigheten inte ingår i bodelning på grund av sambolagen eller att samborna har avtalat om att den inte ingår kan andra regler bli tillämpliga. Om båda samborna äger fastigheten tillsammans blir samäganderättslagen tillämplig. I 2 § samäganderättslagen stadgas att var och en av ägarna har rätt att förfoga över egendomen och åtgärder avseende egendomen får inte vidtas utan en delägares samtycke. 

Om delägarna inte kan enas kan en god man förordnas för att förvalta över egendomen enligt 3 § samäganderättslagen. I vissa fall kan egendomen på ansökan av någon av delägarna säljas på offentlig auktion, 6 § samäganderättslagen

Avtal om framtida förpliktelser

Ett avtal om att i framtiden sälja eller ge något i gåva kallas ofta ett optionsavtal. Det finns som huvudregel inga hinder för att avtala om att i framtiden sälja eller ge bort egendom. Dock när det kommer till fast egendom har det slagits fast i flera rättsfall att optionsavtal gällande fast egendom inte är giltiga. 

Tillämpning 

Du kan således ge hälften av din fastighet i gåva till din sambo. Viktigt är att ni följer alla formkrav så att handlingen blir giltig. Kom ihåg även att skickan en ansökan om lagfart till lantmäteriet så att det är rätt ägare inskrivna. 

Fastigheten kommer inte att utgöra samboegenom om ni inte har förvärvat fastigheten för gemensam användning. Detta betyder inte att  båda sambor måste ha köpt fastigheten, alltså att båda bidragit med pengar, utan viktigt är att bostaden har anskaffats för gemensam bruk. Som jag tolkar din situation så har du inte köpt/fått fastigheten för er gemensam bruk. 

Om situationen är sådan att fastigheten enligt sambolagen skulle utgöra samboegendom och ingå i en bodelning kan ni skriva ett samboavtal. I detta avtal kan ni då välja att inte tillämpa sambolagens bestämmelser. Avtalet måste vara skriftligt oh undertecknas av båda sambor. 

Om egendomen inte ingår i bodelningen blir samäganderättslagen tillämplig. Om du då gett hälften av fastigheten i gåva till din sambo anses ni båda som ägare och har lika mycket rätt till egendomen. Således förvaltar ni över fastigheten tillsammans. Om ni inte kan komma överens kan en god man förordnas av rätten för att förvalta över egendomen. 

Som jag tolkar det skulle ett avtal om att din sambo i framtiden ska sälja eller ge bort sin sin del av fastigheten tillbaka till dig inte anses giltigt, eftersom ett optionsavtal gällande fast egendom inte är giltigt. 

Hoppas du fick svar på dina frågor. On ni känner att ni behöver vidare juridisk rådgivning i ert ärende, t.ex. att skriva en korrekt gåvohandling eller ett samboavtal, kan jag rekommendera er att kontakta Familjens jurist. Ni kan även givetvis ställa fler frågor till oss på Fråga Juristen. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden