Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Gäller arrendeavtal trots att arrendatorn avlidit?

Jag har ett arrendekontrakt daterat 1962 mellan markägaren och min far på 10 år och 5 månader. I kontraktet står "uppsäges ej detta kontrakt 6 månader före arrendetidens utgång förlänges denna med ny arrendeperiod av samma längd enligt detta kontrakt". Både arrendatorn och min far är numera avlidna och arrendatorns son har övertagit gården med mark och jag som dotter har övertagit stugorna på marken.
Är detta kontrakt fortfarande giltigt eller upphörde det vid deras frånfälle?

Rådgivarens svar

2018-01-07

 

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Vad gäller?
Huvudregeln är att arrendatorn inte har rätt att överlåta arrenderätten utan jordägarens samtycke. Det finns dock tre undantag:

  • Om arrendeavtalet löper på tio år eller på längre tid, får arrendatorn överlåta avtalet om följande förutsättningar är uppfyllda. Detta gäller även om arrendatorn avlider under arrendetiden, då tar dennes dödsbo över avtalet:
    • Rätten att överlåta arrendeavtalet är inte begränsad eller bortskriven i avtalet.
    • Arrendatorn (dödsboet)har först erbjudit jordägaren att ta tillbaka arrendet mot skälig ersättning.
    • Jordägaren har inte inom en månad accepterat erbjudandet om att ta tillbaka arrendet.
    • Den som ska ta över är en lämplig och skötsam person.
  • Arrenderätten kan även övergå till arrendatorns barn genom arv. Detta under samma förutsättningar som ovan.

Vid en otillåten överlåtelse kan arrendatorn skiljas från arrendestället bara om jordägaren säger upp avtalet inom sex månader från det att han eller hon fick kännedom om att arrendatorn misskött sig. När jordägaren säger upp avtalet upphör arrendeavtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter uppsägningen. Fardag är 14 mars.

Slutsats
Kontraktetv(arrendeavtalet) kommer fortfarande gälla eftersom det är möjligt att överlåta arrendeavtal till barn eller andra personer när arrendatorn avlider. Detta gäller dock enbart om förutsättningarna ovan är uppfyllda vilket jag, utifrån den information jag fått, utgår ifrån. Om överlåtelsen inte har gjort på ett giltigt sätt finns möjligheten för dig att säga upp avtalet. Detta måste ske inom sex månader från det att du fått kännedom om att överlåtelsen inte gick till på rätt sätt.

Hoppas du fick svar på din fråga. Behöver du vidare hjälp med uppsägningen eller om du har ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss igen så hjälper vi dig vidare. Är det något annat du behöver hjälp med kan du enkelt boka tid hos våra erfarna jurister på Familjens jurist https://juridiktillalla.se/vara-tjanster

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden