Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fullmakt eller godman/förvaltare för att sälja förälders bostad?

Min mor har blivit dement och ska nu flytta till särskilt boende. Hon äger en bostadsrätt och vi måste sälja den för att få pengar till hennes boende. Jag har fullmakt när det gäller hennes ekonomi men jag förstår att det inte räcker. Vad är en överförmyndare? Räcker det inte att jag blir förmyndare. Hur går man vidare i det här fallet. Vilka är det som utser en sådan? Jag är enda barnet.
 

Rådgivarens svar

2021-01-31

Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen. Först gör jag en allmän redogörelse av rättsläget och sedan följer en tillämpning i ditt fall. 

Fullmakt

En fullmakt innebär att någon ges behörighet att vidta vissa rättshandlingar för en annans räkning. En fullmakt kan vara begränsad och inskränkt till att avse en enda rättshandling. Fullmakter kan även vara obegränsade och därmed avse alla åtgärder som personen själv får göra. Obegränsade fullmakter brukar kallas för generalfullmakt. 

En fullmäktige får dock inte vidta rättshandlingar som fullmaktsgivaren själv inte får vidta på grund av exempelvis sjukdom. Förlorar fullmaktsgivaren sin förmåga att exempelvis ingå avtal på grund av sin sjukdom, förlorar även fullmäktige förmågan att göra det för fullmaktsgivarens räkning. Med andra ord riskerar en generalfullmakt att förlora sin giltighet när fullmaktsgivaren har tappat sin förmåga att fatta självständiga beslut.

En framtidsfullmakt kan lösa problemet som en vanlig fullmakt kan orsaka. Den ger fullmäktige rätt att ingå avtal för fullmaktsgivarens räkning, trots att denne förlorat sin egna förmåga att göra det. Det finns dock vissa formkrav när det gäller en framtidsfullmakt.   Den som har fyllt 18 år och har förmåga att ha hand om sina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt, en framtidsfullmakt ska vara skriftlig, fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Av en framtidsfullmakt ska det framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare,  vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller, 3-7 §§ lagen om framtidsfullmakter.

För att en fullmakt ska vara giltig krävs att personen i fråga är vid sina sinnens fulla bruk och är tillräckligt frisk för att förstå innebörden av en fullmakt. 

Vid försäljning av fast egendom, d.v.s. en fastighet, krävs en skriftlig fullmakt, 27 § 2.st avtalslagen. En bostadsrätt utgör inte fast egendom men mäklare kräver i regel en skriftlig fullmakt även vid försäljning av bostadsrätter.

God man eller förvaltare

Om en person på grund av sjukdom, psykiskt störning, försvagad hälsotillstånd behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom, kan en god man eller förvaltare förordnas av rätten, 11 kap. 4,7 §§ föräldrabalken. 

God man är som huvudregel en frivillig åtgärd, personen som ska förordnas en god man måste således samtycka till detta, 11 kap. 4 § föräldrabalken. Om personen inte förstår vad det innebär att ha god man, till exempel på grund av demens eller annan sjukdom, kan ett läkarintyg eller liknande utredning behövas för att tingsrätten ska besluta. En god man kan få i uppdrag att bevaka någons rätt, förvalta egendom eller sörja för personen. I många fall finns ingen skarp gräns för hjälpbehovet och den gode mannens uppdrag omfattar därför ofta en kombination av att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Förvaltarskap är mer ingripande. När en person förordnas en förvaltare så mister personen i princip sin rättshandlingsförmåga, 11 kap. 9 § föräldrabalken. Detta betyder att personen själv inte kan som huvudregel ingå avtal, utan det är förvaltaren som gör detta. Eftersom det är så ingripande, måste det finnas tydliga skäl för att en tingsrätt kan meddela ett sådant.

Det är inget som hindrar att en anhörig förordnas till god man åt den som behöver detta. Ansökan kan göras av en överförmyndare, personen själv eller en nära anhörig och sedan fattar tingsrätten beslut.

En god man eller förvaltare kan endast sälja en bostadsrätt med överförmyndarens samtycke, 14 kap. 11 § föräldrabalken

Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen.

Tillämpning

I ditt fall gäller då följande. En generalfullmakt kan ge dig rätt att sälja din mammas bostad. Som jag förstår det är fullmakten du har avseende din mammas ekonomi och är inte en generell. Vad som ovan framgår är dock att om fullmakten inte är en framtidsfullmakt, förlorar den sin verkan när din mamma förlorar sin förmåga att ingå avtal på grund av sin sjukdom. 

Du kan även ansöka om god man eller förvaltare till din mamma och inget hindrar att du som nära anhörig förordnas som god man eller förvaltare. Dock måste det i dessa fall finnas tydliga skäl till att förordna en god man eller förvaltare. Det är som framgår en tingsrätt som förordnar en god man eller förvaltare. En god man eller förvaltare kan dock inte på egen väg sälja en bostadsrätt utan det krävs samtycke från överförmyndare. 

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du känner att du behöver vidare hjälp med ditt ärende kan jag rekommendera Familjens jurist. Här kan du enkelt boka telefon- eller onlinemöte. Tveka inte att ställa fler frågor till oss på Fråga Juristen om du har ytterligare funderingar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden