Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fråga om straff- och skadeståndsansvar vid byte av lägenhetsdörr

En variant till av fråga! Om någon som bor i bostadsrättslägenhet byter ut sin dörr till en extremt svårforcerad variant av stål eller pansar, och en brand eller liknande inträffar i fastigheten. Vad händer då om det blir mycket svårt för räddningstjänsten att med våld forcera dörren och deras arbete försvåras? kommer dörrens ägare då bli skyldig till brott och därmed straff och skadestånd? 

Rådgivarens svar

2018-04-20

Hej, tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om straffansvar och skadeståndsansvar kan bli aktuellt om någon har bytt till en väldigt svårforcerad dörr till en bostadsrättslägenhet och en brand skulle uppstå.

Bestämmelser om brott och straffansvar finns i brottsbalken (BrB) och bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL). Även Boverkets byggregler kan bli tillämpliga angående vilka krav som ställs på dörrar.

Allmänt om brott och ansvar

En grundförutsättning för att straffansvar ska bli aktuellt är att det är fråga om en gärning som är brottslig enligt lag. Det måste med andra ord finnas en särskild bestämmelse i lagen som man bryter mot. Straffansvar förutsätter också skuld. Det innebär att personen har förstått eller borde ha förstått vad han eller hon gjorde. Det är olika krav på förståelse för olika brott. För vissa brott krävs uppsåt (har förstått), och för vissa brott krävs endast oaktsamhet (borde ha förstått). Om skuldkravet inte är uppfyllt så föreligger inget straffansvar.

Föreligger brott i det här fallet?

Försvårandet av räddningstjänstens arbete är inte brottsligt när det sker genom en svårforcerad dörr. Ett brott som ”framkallande av fara för annan” skulle inte heller bli aktuellt då det krävs grov oaktsamhet och det förmodligen inte skulle anses grovt oaktsamt att sätta in en svårforcerad dörr, se 3 kap. 9 § BrB. Skulle den nya dörren däremot strida helt mot de regler och föreskrifter som finns om dörrar så blir oaktsamheten mer svårbedömd. Du kan läsa mer om Boverkets byggregler om dörrar här.

Skadeståndsansvar

Skadeståndsansvar kan uppkomma på grund av flera olika saker. Ett sätt för skadeståndsskyldighet att uppstå är till följd av ett brott. Ett annat sätt är om man bryter mot ett kontrakt. Enligt 2 kap. 1 § SkL skulle utomkontraktuellt skadeståndsansvar kunna aktualiseras om branden skulle sprida sig och skada egendom och/eller människor även utanför den egna lägenheten. Exempelvis angränsade lägenheter eller själva fastigheten. Det förutsätter åtminstone vårdslöshet.

Sammanfattning och handelsplan

För att ett brott ska vara begånget och att straffansvar därmed skulle bli aktuellt måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. För det första måste finnas det ett brott i lagen som någon bryter mot. För det andra krävs att personen har förstått, eller borde ha förstått vad denne gjorde. Strider dörrens standard mot de regler och föreskrifter som finns om dörrar i bostadsrätten så blir oaktsamhetsfrågan vid en eventuell brand mer svårbedömd. Jag skulle därför avråda från att byta till en dörr som inte följer standarden. Skadeståndsansvar kan bli aktuellt om någon har begått ett brott, brutit mot ett avtal eller för skador som tillfogas människor/egendom även utan brott eller avtal.

Jag skulle råda den berörda personen att kolla med bostadsrättsföreningen vad de har för regler angående dörrarna. Följer man deras standard så gör man sig inte skyldig till brott eller skadeståndsansvar till följd av själva dörrbytet.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du välkommen att återkomma till oss. Vi erbjuder även en möjlighet att boka en tid med en av våra jurister här.

Vänlig hälsning,

Kristine

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden