Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fråga om att påverka rivningslov

Min fastighet ligger inom detaljplanerat område i Stockholm. Grannfastigheten har köpts av en byggfirma som avser att riva den äldre villa som ligger där. Huset som är från i början av 1900-talet har fasaden direkt mot vår fastighet, den ligger alltså dikt ann mot vår fastighet, det finns alltså inte utrymme(fasaden går nästan över några centimeter) underhålla fasad eller riva huset utan vår tillåtelse. Huset är klätt i eternit och behöver en ställning som då skulle behöva resas på vår fastighet. Byggfirman kommer ju behöva ansöka om rivningslov och min fråga är om jag kan säga nej till rivningen eller kan han få rätt att göra åverkan på min fastighet när dem river, kan kommunen ta det beslutet?
 

Rådgivarens svar

2019-09-28

Hej, 

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation. Jag kommer dela upp dina frågor i punktform, och besvara dem därefter. 

Så som jag uppfattar dina frågor undrar du dels om du kan påverka ett rivningslovs beviljande, dels om byggfirman kan få rätt att skada din fastighet när byggfirman river den äldre villan. Du undrar även om det är kommunen som fattar dessa beslut.   

Allmän redogörelse
Vid frågor om rivningslov är det plan- och bygglagen (2010:900) som blir tillämplig. 

Enligt 9 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i detaljplanen. Är du osäker på om kommunen har bestämt något annat inom ramen för detaljplanen kan det vara en bra idé att kontakta kommunens byggnadsnämnd och fråga. 

Frågor

Fråga 1- Är det kommunen som fattar beslut om rivningslov och åtgärder kring rivningslov?
Svar: ansökning av rivningslov prövas av byggnadsnämnden. Denna nämnd tillhör kommunen. Det är alltså kommunen som fattar beslut om godkännande av rivningslov.  

Fråga 2 – kan du påverka ett rivningslovs beviljande?
Det du kan göra är att ta reda på vad byggnadsnämnden meddelar för förhandsbesked för eller lov om rivning. Detta förhandsbesked eller lov, om beslutet går dig emot, kan du överklaga till länsrätten, 13 kap. 3 § plan- och bygglagen och 42 § förvaltningslagen

För att du ska få rätt att överklaga krävs att beslutet dels går dig emot, men också att det påverkar dig. Så som jag uppfattar omständigheterna i din fråga verkar så vara fallet. Enligt praxis har det dock krävts att du företräder ett intresse i överklagandet om rivningslov som på något sätt har erkänts i lag, och som är möjligt för länsrätten att beakta vid prövning av överklagandet av rivningslov. Tyvärr räcker inte omständigheterna som du har uppgivit för mig att avgöra om ett sådant intresse finns. Jag skulle här råda dig att kontakta en av Familjens Jurists jurister eller byggnadsnämnden i din kommun. Med hjälp av juristen och/eller byggnadsnämnden kan du närmare ange omständigheterna i ditt fall och ni kan tillsammans se om du har ett sådant i lag erkänt intresse. 

Om det är så att du vill sätta dig emot ett rivningslovs beviljande redan i byggfirmans ansökningsprocess råder jag dig att kontakta kommunens byggnadsnämnd och höra om en sådan möjlighet finns.  

Fråga 3 – Kan byggfirman få rätt att skada din fastighet när byggfirman river den äldre villan?
Byggfirman har inte rätt att skada din fastighet. Det som kommunen godkänner är rivningslovet i sig. Vid eventuell skada på din fastighet kan du eventuellt har rätt till ersättning, t.ex. genom skadestånd enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen och 32 kap. miljöbalken. Detta då byggfirman är skyldiga att vidta skyddsåtgärder som kan anses som nödvändiga för förebygga skador på angränsade fastigheter, se 3 kap. 3 § jordabalken.  

Sammanfattning och råd 
Ansökan om rivningslov prövas av byggnadsnämnden i den kommun där rivningen avser att ske. 

Det du kan göra för att påverka rivningslovet, om förhandsbesked meddelas eller lovet beviljas, är att överklaga beslutet till länsrätten. För detta krävs då att beslutet går dig emot, att beslutet påverkar dig (negativt) och att du företräder ett intresse i överklagandet om rivningslov som på något sätt har erkänts i lag, och som är möjligt för länsrätten att beakta vid prövning av överklagandet av rivningslov. Vad gäller just om du har ett intresse som erkänts i lag råder jag dig att konsultera Familjens Jurists juristereller byggnadsnämnden i din kommun. 

Till sist ska sägas att byggfirman inte har rätt att skada din fastighet. Det som byggnadsnämnden godkänner är rivningslovet i sig. Det innebär att byggfirman ska vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att förebygga skador på din fastighet. Du kan därför eventuellt ha rätt till skadestånd om din bostad eller fastighet skadas, om det visar sig att byggfirman inte har vidtagit sådana skyddsåtgärder. Om en skada uppkommer på din fastighet och du önskar stämma byggfirman, råder jag dig att kontakta en jurist för att se över möjligheterna att komma överens med byggfirman om ersättning, alternativt stämma byggfirman. I bästa fall kommer du, juristen och byggfirman överens i en förlikning (ni kommer med en överenskommelse som samtliga parter accepterar). Önskar du, vid eventuell skada, kontakta en jurist är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurists jurister.  

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden