Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Förutsättningar för prövningstillstånd till hovrätten

Överklagan till Hovrätten Hitta ett särskilt skäl i min berättelse för att få till ett prövningstillstånd

Rådgivarens svar

2018-04-18

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

I och med att jag inte känner till omständigheterna i just ditt fall kan jag inte göra en bedömning av om huruvida förutsättningar för prövningstillstånd till hovrätten är uppfyllt i ditt fall. Nedan kommer jag dock allmänt att redogöra för vilka förutsättningar är för att hovrätten ska meddela prövningstillstånd.

Överklagan till hovrätten:

För att hovrätten ska pröva målet på nytt krävs det prövningstillstånd. Hovrätten ger enligt 49:14 rättegångsbalken prövningstillstånd i fyra fall:

  1. När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt - denna punkt tar sikte på ändringsdispens. Vid denna punkt tar hovrätten ställning till både sakfrågorna och rättsfrågorna i målet. Alla avgöranden som bedöms som tveksamma ska tas upp till fullständig prövning, det är lågt ställda krav. Denna punkt syftar till att pröva om det finns anledning att rikta invändningar mot det överklagade avgörandet.
  2. Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt – denna punkt tar sikte på granskningsdispens. Denna är avsedd framför allt för fall då det föreligger svårigheter att vid tillståndsprövningen bedöma tingsrättens överväganden i sakfrågan. Möjliga fall där prövnignstillstånd har meddelats enligt denna punkt har varit när domen inte innehåller en tillräcklig utförlig redovisning av sådana förhörsutsagor som tingsrätten lagt till grund för avgörandet och ljud- och bildupptagningarna från förhören av någon anledning inte finns tillgängliga. Ett typexempel är omfattande eller komplicerade mål om tekniska eller ekonomiska förhållanden.
  3. Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor. – Denna punkt tar sikte på prejudikatfallen vilket innebär att ett avgörande får betydelse för rättstillämpningen, en dom blir således vägledande i ett senare inträffat mål. Hovrättens avgöranden får betydelse för rättsbildning i mål där hovrätten är slutinstans och i mål om sådana områden där prejudikat från Högsta domstolen saknas.
  4. När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. – Denna punkt tar sikte på de extraordinära fallen, det vill säga fall då det annars föreligger synnerliga skäl att pröva överklagandet. Exempel på sådana skäl är om det finns grund för resning, att domvilla har förekommit eller att målets utgång beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Oftast är det fråga om att ett formellt fel av allvarligare art har begåtts vid tingsrätten. Oftast räcker det inte bara med ett rättegångsfel utan felet måsta ha inverkat på utgången av målet.

Vem beslutar om prövningstillstånd?

Det är hovrätten som beslutar om någon av punkterna ovan för prövningstillstånd är uppfyllt. Om prövningstillstånd inte ges är målet avslutat i hovrätten och parterna får då ett beslut om det. Om prövningstillstånd däremot ges då får parterna ett beslut om detta där det framgår och målet kan sedan avgöras på två sätt; antingen avgörs det efter en förhandling i hovrätten där bevisning och parternas utsagor tas upp. I annat fall kan ärendet avgöras genom bara handlingarna, det vill säga utan muntlig förhandling. 

Jag hoppas att det blev lite tydligare nu! Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet. Skulle du behöva hjälp med att skriva en överklagan är du välkommen att boka tid hos en av våra jurister här. 

Med vänlig hälsning,

Valentina Challma

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden