Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Formkrav för arrendeavtal

    Om en delägare enligt lagfart till jordbruksfastighet med mark, uthus, boningshus inte står med i arrendekontrakt för jorden. Är arrendekontraktet giltigt? Kan det vara till nackdel för denna delägare vid ev försäljning?

    Rådgivarens svar

    2018-01-22

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    Din fråga berör, som jag uppfattar det, giltigheten av arrendeavtal.

    Formkrav för arrendeavtal
    Avtal om jordbruksarrende är formalavtal, vilket innebär att avtalet måste ingås på ett visst sätt. Regler om detta finns i  8 kap jordabalken (JB). I 8 kap 3 § JB stadgas bland annat att avtalet ska upprättas skriftligen och att samtliga avtalsvillkor ska anges i handlingen. Vidare krävs att den skriftliga handlingen ska innehålla vissa minimiuppgifter för att utgöra ett arrendeavtal, bland annat uppgift om parterna och arrendestället.

    Det är först när formkravet har uppfyllts som ett bindande arrendeavtal har kommit till stånd. Ett avtal som inte uppfyller formkraven är med andra ord ogiltigt, vilket får till följd att arrendatorn inte har någon rätt att nyttja arrendestället. Arrendatorn skyddas genom en rätt till skadestånd av jordägaren i dessa fall.

    Parterna kan ”läka” ogiltigheten genom att ge avtalet föreskriven form.

    I ett tidigare avgörande har ett avtal som inte var undertecknat av arrendatorn godtagits. Då betonades dock att det är jordägarens undertecknande av avtalet som är viktigast.

    Vad innebär detta för Er?
    Som framgår av din fråga står ni (minst) två som lagfarna ägare till jordbruksfastigheten, vilket innebär att ni äger fastigheten tillsammans. Arrendeavtalet bör undertecknas av samtliga lagfarna ägare. Som framgår av redogörelsen ovan så har i tidigare avgöranden avtal som inte varit undertecknade av arrendatorn godkänts, vilket tyder på att undantag kan göras. Det är dock osäkert vad som krävs för undantag och om undantag kan göras i förhållande till en av jordägarens underskrift.

    Vad gäller din fråga om det kan vara till nackdel vid en framtida försäljning så är, som jag redogjort för ovan, rättsverkningarna för ett arrendeavtal som inte uppfyller formkraven att avtalet är ogiltigt och skadestånd kan då bli aktuellt. Jag ser inte någon ytterligare följdverkning än detta för en delägare som inte står med på arrendeavtalet vid en eventuell försäljning.

    Råd
    Mitt råd till Er är att komplettera avtalet med samtliga jordägares underskrifter för att på så vis ”läka” en eventuell ogiltighet. Lämpligt kan vara att ta hjälp av en jurist verksam inom detta område, för att på så vis försäkra er om att avtalet är korrekt och uppfyller alla formkrav.

    Hoppas du fått svar på din fråga! 

    Vänligen, 
    Jonna Karlsson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden