Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Föreläggande från bygglovs- och tillsynsnämnden

Hej!
Bygglovs- och tillsynsnämnden i Huddinge beslutade att min granne ska flytta en staket som han byggde mellan min och hans tomt pga att han har överskridit några centimeter över min sida. De har också beslutat att han får inte parkera traktor på sin tomten.
Beslutet omfattade också höga vite om han inte följer beslutet.
Han har överklagat beslutet hos länsstyrelse som hade förvändning över höga summan på vite.
Jag undrar hur ska gå vidare.

Rådgivarens svar

2020-12-23

Hej och stort tack att du vänder din fråga till oss på Fråga Juristen! Jag ska försöka besvara den så väl som möjligt nedan. 

Bygg- och tillsynsnämndens beslut - rättelseföreläggande

Du skriver att bygg- och tillsynsnämnden har fattat beslut om att förelägga din granne att flytta hans staket så att den inom hans tomtgräns, samt förbjudit honom från att använda sin traktor på tomten. Troligtvis har har du den kommunala bygg- och tillsynsnämnden fattat detta beslut med stöd av kap 11 § 20 plan- och bygglagen (PBL), genom ett så kallat "rättelseföreläggande". Ett rättelseföreläggande innebär i princip att byggnadensnämnden har rätt att förelägga en person att vidta rättelse för en åtgärd om åtgärden strider mot PBL eller annan föreskrift som meddelats med stöd av lagen (se mer information hos Boverket). Med andra ord måste de åtgärder som granne förelades att rätta ha varit olagliga, vilket t.ex. varit fallet då hans staket gick vid din sida tomtgränsen. 

Överklagande av nämndens beslut

Du skriver att din granne har överklagat föreläggandet till Länsstyrelsen och som vad jag förstått det beslutat att sänka det vite som föreläggandet är förenat med om det inte följs. Beslut av kommunen som går någon emot får nämligen överklagas till Länsstyrelsen enligt PBL kap 13 § 3. Vad du kan göra om du inte vill godta Länsstyrelsen beslut är att du som part i ärendet kan överklaga det till Mark- och miljödomstolen (PBL kap 13 § 6 och Förvaltningslagen §§ 45-46).

Eftersom att du är granne och dessutom i högsta grad berörd av fallet då din grannes staket inkräktar på tomtgränsen, antar jag att du har delgivits Länsstyrelsens beslut eftersom att du bör vara part i målet (Förvaltningslagen § 33). Har du inte delgivits beslutet skulle jag råda dig att kontakta Länsstyrelsen och be om att få ut beslutet. I detta finns oftast information om hur du ska gå tillväga för att överklaga samt vilken tidsfrist du ska beakta på sista sidan av beslutet. Oftast brukar det handla om att man ska skicka in ett skriftligt begärande om överklagande där man ska motivera varför man vill att beslutet ska ändras. Det vanligaste är att överklagandefristen är 3 veckor. 

Laga kraft

Ett beslut har vunnit laga kraft när det inte går att överklaga längre. Detta innebär att din granne är tvungen att rätta sig efter beslutet först när det inte går att överklaga längre. Så länge ärendet är "i process" är din granne alltså inte skyldig att flytta staketet eller sluta att använda traktorn på sin tomt. Låter du bli att överklaga ärendet till Mark- och miljödomstolen, är din granne alltså skyldig att rätta sig efter beslutet först när överklagandefristen har gått ut. Överklagar du ärendet till Mark- och miljödomstolen, behöver ni avvakta deras beslut. Därefter finns en ytterligare möjlighet att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen, som är sista instans. För att ärendet ska bli överklagat hos Mark- och miljööverdomstolen krävs dock att de meddelar prövningstillstånd, vilket de inbart gör i ärenden där det finns ett behov av utreda rättsläget.

Sammanfattning och råd till handlande

Sammanfattningsvis skulle jag råda dig att överklaga Länsstyrelsens beslut hos Mark- och miljödomstolen, och att se till att göra detta innan överklagandefristen går ut. Skulle du behöva ytterligare hjälp i ärendet är du mer än välkommen att kontakta våra duktiga jurister på Familjens jurist. Lycka till med din situation och välkommen åter till oss på Fråga Juristen med en ny fråga i framtiden! 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden