Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Förbrukning av el

Hej!
Vi har skrivit på ett hyresavtal för en lägenhet i ett hus där det står att hushållsel ej ingår. När vi pratade med hyresvärden innan vi skrev på kontraktet förstod vi det som att vår hushållsel skulle läsas av och att vi skulle debiteras för det. Nu säger hyresvärden att det inte är möjligt att mäta elförbrukningen av de två lägenheterna enskilt utan att hon ska beräkna på ett ungefär vad vår förbrukning har varit och ta betalt utifrån hennes uträkningar. Detta är inte vad vi ansåg att vi gick med på när vi skrev på avtalet. I avtalet står det inte specifikt någonstans hur hushållselen ska betalas eller räknas ut, det står bara att den inte ingår. Avtalets giltighetstid börjar nästa månad och vi har 3 månaders uppsägningstid.

Vad har vi för skyldigheter/rättigheter? Kan vi säga att avtalet inte gäller eftersom elen inte kan mätas exakt? Hur gäller uppsägning? Har vi rätt att inte betala den elen hon kräver av oss eftersom vi inte vet om det stämmer?

Tack på förhand!

Rådgivarens svar

2019-05-15

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga! Nedan redogörs för vad som krävs för att man som hyresgäst ska ha bundit sig till ett hyresavtal, om hyresgästen kan kräva att elen mäts individuellt, och om hur avgift för el annars ska påföras hyresgästen. 

Hyresavtalets innehåll och vad ni har bundit er till

Avtalsbundenhet uppkommer genom ett anbud som motsvaras av en accept utan tillägg (ren accept), och kan ingås såväl muntligen som skriftligen. När det rör sig om skriftligt upprättade avtal så är man som huvudregel bunden till de villkor som uttrycks på ett kontrakt vid tillfället för undertecknandet (kontraktsprincipen). Här spelar parternas avsikt roll. Sådant som kan göra att ett särskilt villkor kan förklaras som ogiltigt trots att det finns ett undertecknat kontrakt är till exempel att en part saknar insikt i avtalsinnehållet. Det blir här en fråga om ifall den part som har upprättat kontraktet är skyldig att framhålla särskilda villkor för sin motpart, eller om det snarare är motparten som noggrant ska läsa samtliga villkor och se till att förstå dessa innan undertecknandet av kontraktet. Villkor som är otydliga, särskilt betungande eller dolda är typiskt sådana villkor som kan innebära att det finns grund för att jämkning om inte den som har upprättat kontraktet särskilt framhåller dessa för sin motpart. Att hyresavtalet innehåller ett villkor om att el inte ingår är inte oskäligt. Det framgår också att ni har läst och förstått villkoret vid tillfället för undertecknandet av avtalet. Ni har således kommit överens med bindande verkan om att el inte ska ingå i hyran.

Avgift för el

Av förutsättningarna i frågan framgår att ni har trott att elen ska läsas av och att ni ska debiteras enligt er egen förbrukning, men att hyresvärden nu hävdar att hon ska göra egna beräkningar av elförbrukningen och debitera er för denna. Hyran ska vara bestämd till ett fastställt belopp. Detta gäller dock inte i fråga om avgifter för elektricitet eller vatten. Det är alltsåmöjligt att debitera hyresgästen för kostnader för el särskilt. Dessa ska i sådant fall debiteras enligt ett i hyresavtalet intaget villkor. Det saknas möjlighet för hyresgäst att kräva att el ska uppmätas individuelltOm en kostnad för förbrukning av el kan påföras hyresgästen efter individuell mätning så ska den ha sin utgångspunkt i den uppmätta förbrukningen. Notera alltså att inte ger hyresgästen möjlighet att kräva någon individuell mätning.

Hur ska då hyresgästen få ta del av uppmätt elförbrukning? Om det framgår av hyresavtalet, särskild överenskommelse, eller annars genom en vedertagen norm så kan detta ligga till grund för beräkningen. Det är inte fråga om specificerad beräkningsgrund enligt hyresavtalet, eller enligt någon annan överenskommelse (enligt vad som framgår av förutsättningarna i frågan). Det är vidare inte fråga om någon vedertagen norm som kan ligga till grund för beräkningen för elförbrukningen, eftersom ni precis har/ska flytta in i bostaden. Med ”vedertagen norm” avses till exempel situationer där elen har debiterats på samma sätt under en tid, och hyresgästen har betalat. Parterna har vid sådana situationer utvecklat ett särskilt partsbruk som utgör grund för att hyresvärden ska kunna fortsätta debitera hyresgästen på samma sätt. Följaktligen saknas överenskommelse för beräkningsgrund gällande elförbrukning. Elbolaget som tillhandahåller elen har ansvar för att mäta förbrukningen av denna. Hyresvärden ska i sin tur debitera hyresgästerna enligt den uppmätta förbrukningen på fakturan från elbolaget. Hyresvärden har här ett ansvar att göra detta på ett korrekt sätt. Debiteringen för elförbrukningen ska ha sin grund i den uppmätta kostnaden. Som hyresgäst har man rätt till att ta del av redovisad elförbrukning. 

Uppsägning av hyresavtalet

Av de presenterade förutsättningarna framgår att det föreligger tre månaders uppsägningstid. Ingenting har framkommit som ger anledning att frångå detta. Uppsägningstiden är alltså tre månader. Detta gäller oavsett ifall ni har kommit överens om beräkningsgrund för elförbrukning eller inte. 

Sammanfattning

Tanken är att hyresvärd och hyresgäst eller organisation av hyresgäster ska försöka enas om en gemensam beräkningsgrund för elförbrukningen. Man har som hyresgäst rätt att ta del av hyresvärdens underlag för beräkningen. Det framgår av omständigheterna i frågan att ni känner er osäkra över hur elen kan komma att debiteras. Debiteringen ska ha sin grund i uppmätt förbrukning, och ni har rätt att ta del av beräkningsunderlaget.

Jag hoppas härmed att era frågor har blivit besvarade. Om ni fortfarande känner er osäkra på något så kan ni kontakta hyresnämnden. Deras kontaktuppgifter samt information om vilka rättigheter man har såsom hyresgäst framgår på deras hemsida som går att finna här. Om man misstänker att hyresvärden tar ut felaktig avgift för elen kan man till exempel vända sig till energimarknadsbyrån. Deras hemsida går att finna här. För ytterligare juridisk rådgivning är ni varmt välkomna att boka en tid på ett kontor nära dig! Det kan ni göra här!

Med vänlig hälsning,

Adam Ask 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden