Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fel uppgifter i samband med ett husköp

Hej! När jag och min sambo köpte nyproduktion marknadsförde dem sig med att det skulle vara energiklass B på dem färdiga husen. Någonting jag även tog upp som positivt tillsammans med mäklaren då man i sånt fall kan ansöka om "Grönt bolån" för att få rabatt på bolånet. Nu när vi har flyttat in visar det sig att det är energiklass C och firman som byggt/säljer hävdar att det har varit ett skrivfel i marknadsföringen. Kan man driva detta vidare?

Rådgivarens svar

2020-07-25

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Din fråga regleras i 4 kap. jordabalken (JB). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Fel uppgifter

Köparen har rätt att begära prisavdrag eller häva köpet enligt 12 § JB om det visar sig att en fastighet inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, 4 kap. 19 § 1 st. JB. Uttrycket ”vad som följer av avtalet” inkluderar garantier och enuntiationer. I det aktuella fallet rör det sig troligtvis om enuntiationer. En enuntiation föreligger när säljaren har lämnat preciserade uppgifter om fastigheten. Uppgiften bör inge tillit, men utöver detta ställer man krav på att uppgiften har gett köparen anledning att utgå ifrån att fastigheten har den goda egenskapen eller saknar den dåliga egenskapen som säljaren uppgett. Uppgiften ska ha inverkat på köpet.

Köparens undersökningsplikt

Köparen har en undersökningsplikt vid fastighetsköp, 4 kap. 19 § 2 st. JB. I bestämmelsen anges att köparen inte får åberopa sådana fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Köparen har en långtgående undersökningsplikt men den kan variera. Normal undersökningsplikt omfattar allt som är möjligt att konstatera med syn, känsel, lukt och hörsel. Ett svårtillgängligt utrymme omfattas av undersökningsplikten t.ex. ett kryputrymme. Utökad undersökningsplikt gäller om det finns symtom på fel (lukt, fuktfläckar m.m. i en byggnad). Köparen måste oftast anlita en sakkunnig. Undersökningsplikten reduceras i fall säljaren ger lugnande eller bagatelliserande besked och upplysningar. Vid enuntiationer gäller reducerad undersökningsplikt, eftersom preciserade uppgifter har lämnats vid fastighetsköpet.

Reklamation

För att köparen ska kunna åberopa ett fel i fastigheten måste han reklamera felet till säljaren, 4 kap. 19 a § JB. Det finns inget formkrav i fråga om reklamation, vilket innebär att även muntliga reklamationer godtas. En reklamation ska ske inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Vad som menas med skälig tid varierar med hänsyn till köparens kvalifikationer och övriga omständigheter. I rättspraxis har det godtagits att en köpare reklamerade 4,5 månader efter det att han bort märka felet (fuktskador). Möjligheten att åberopa fel preskriberas tio år efter köpet. Det innebär att köparen måste ha reklamerat fel senast tio år efter tillträdet.

Sammanfattning och rådgivning

I ditt fall kan det eventuellt röra sig om fel, eftersom huset inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Jag kan dock inte med säkerhet svara på om ett fel föreligger med tanke på att jag inte känner till alla omständigheter i fallet. Om det rör sig om ett fel kan du begära prisavdrag eller häva köpet. Prisavdrag ska beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för tillträdet mellan fastighetens värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. Hävning av ett husköp gäller om det rör sig om en skada av väsentlig betydelse.

Om du behöver ytterligare rådgivning rekommenderar jag att du tar kontakt med någon av våra duktiga jurister på Familjens Jurist. Juristerna är specialiserade inom fastighetsrätt och kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden