Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fel i utfört renoveringsarbete i en fastighet

Anlitade en totalentreprenad för renovering av köket som innehöll bla. sänkning av taket. Två månader efter färdigställande har sprickor i skarvarna uppkommit och det visar sig att gipsen monterats med skarvarna i kors, vilket inte ska göras, samt att glasfiberremsa använts vilket inte skall användas.

Konfronterat byggledaren om dessa fel, han bekräftade dessa rekommendationer med svar att det brukar gå bra ändå. Deras åtgärd har varit att skära upp sprickorna för sedan spackla igen men detta har inte avhjälpt problemet.

Hur går jag vidare och vad har jag för alternativ?

Rådgivarens svar

2020-02-29

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag gå igenom reglerna i konsumenttjänstlagen som tillämpas vid fel i ett renoveringsarbete. Sedan kommer jag sammanfatta, och redogöra för min bedömning i ditt fall och hur du kan gå vidare i ditt ärende.

Fel i utfört renoveringsarbete

Om ett avtal upprättats för en tjänst som en näringsidkare utför åt en konsument, och tjänsten avser arbete på fast egendom, är konsumenttjänstlagen tillämplig. Det framgår av konsumenttjänstlagen 1 § 1 st. 2 p. Det innebär att lagen tillämpas om exempelvis en entreprenadfirma anlitas för att renovera ett kök.

Enligt konsumenttjänstlagen 4 § ska näringsidkaren utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg tillvarata konsumentens intressen. Av konsumenttjänstlagen 9 § framgår att tjänsten ska anses felaktig om resultatet avviker dels från vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, dels vad som därutöver får anses avtalat.

Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida får konsumenten kräva att felet avhjälps, enligt konsumenttjänstlagen 20 § 1 st. Avhjälps inte felet enligt 20 § får konsumenten göra avdrag på priset, enligt konsumenttjänstlagen 21 § 1 st. Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta får konsumenten istället häva avtalet, enligt konsumenttjänstlagen 21 § 2 st. Är det så att konsumenten häver avtalet, har näringsidkaren inte rätt till betalning för tjänsten. Det framgår av konsumenttjänstlagen 23 §.

Enligt konsumenttjänstlagen 31 § 3 st. är näringsidkaren skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av fel i tjänsten.

Sammanfattning och rådgivning

Min bedömning i din situation är följande. Av omständigheterna framgår att sprickor uppstått i taket, att skarvar felaktigt monterats i kors och att glasfiberremsa felaktigt använts. Det framgår även att entreprenadfirman har avhjälpt felen, men att det inte har hjälpt. Det finns därför en möjlighet för dig att göra avdrag på priset, alternativt att häva avtalet.

Hoppas att du är nöjd med mitt svar! Jag vill understryka att det är svårt för mig att göra en mer utförlig bedömning i ditt fall. Mitt tips är därför att ta hjälp av våra jurister på familjens jurist för att få ytterligare juridisk rådgivning. De kan hjälpa dig med dina fastighetsrättsliga frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden