Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fastighet med överlåtelseförbehåll

Hej, Jag och min syster har i gåva fått en sommarstuga av vår far, som enskild egendom. Jag önskar nu överlåta min andel till min systers sambo, vilket enligt gåvobrevet är möjligt med givarens skriftliga samtycke.
Innebär det då att min syster och hennes sambo kan äga fastigheten till 50% vardera, utan rättsliga hinder? Vilken typ av dokument behöver vi upprätta för att genomföra överlåtelsen?

Rådgivarens svar

2020-07-26

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och råd anpassade till din situation. 

Gåvobrev med överlåtelseförbud
Utifrån förutsättningarna i din fråga gör jag bedömningen att det inte föreligger några rättsliga hinder för dig att överlåta fastighetsandelen till din systers sambo - förutsatt att du erhåller din fars skriftliga samtycke till överlåtelsen.

När ett gåvobrev innehåller ett förbehåll om att en framtida överlåtelse kräver givarens samtycke är gåvan villkorad, d.v.s. gåvan ges under förutsättning att mottagaren iakttager i gåvobrevet uppställda villkor. I detta fall rör det sig om ett s.k. överlåtelseförbud. 

Överlåtelse av fastighet
För att en fastighetsöverlåtelse ska vara juridiskt bindande krävs det, efter att du erhållit din fars samtycke till överlåtelsen, att ni upprättar och undertecknar en skriftlig överlåtelsehandling avseende fastighetsandelen. Vilken typ av handling som är aktuell beror på huruvida din systers sambo ska ersätta dig för överlåtelsen eller inte. 

Om avsikten är att din systers sambo ska erhålla fastighetsandelen utan att betala dig för den bör ni upprätta ett gåvobrev. I annat fall är det aktuellt med ett överlåtelseavtal/köpekontrakt. Oavsett vilken av dessa alternativ som är aktuellt i ert fall ställs samma formkrav på överlåtelsehandlingen, dessa framgår av 4 kap. 29 § JB. För att överlåtelsen ska vara giltigt krävs att överlåtelsen sker skriftligt, att fastigheten namnges samt att det anges om fastighetsandelen överlåtes som gåva eller mot vilken köpeskilling. Vidare ska handlingen innehålla gåvogivarens (din) och gåvotagarens (din systers sambos) underskrifter (4 kap. 1 § JB). Det krävs även bevittning av era signaturer för att din systers sambon ska kunna erhålla lagfart på fastighetsandelen (20 kap. 7 § punkt 1 JB, 20 kap. 8§ JB). 

Efter att överlåtelsehandlingen har undertecknats måste sambon även ansöka om lagfart hos Lantmäteriet, och gåvobrevet/köpekontraktet bifogas då för att bestyrka hens rätt att skrivas in som lagfaren ägare.

Rekommendation
Det kan vara svårt att upprätta ett juridiskt hållbar överlåtelsehandling på egen hand. Om ni är i behov av hjälp med upprättandet hjälper våra duktiga jurister på Familjens Jurist gärna till.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Har du andra funderingar så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden