Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får jag sälja min dementa förälders bostadsrätt?

Hej, min mamma är snart 98 år och har fått flytta in på demensboende. Hon har en bostadsrätt som skulle behöva säljas då hon inte klarar av kostnaden både för lägenheten och för demensboendet. Vi barn har ingen framtidsfullmakt men kan vi sälja hennes lägenhet ändå? Hon kommer inte kunna flytta hem igen.

Rådgivarens svar

2021-04-28

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för relevanta regler och förslag på hur ni kan gå vidare i er situation.

Rättshandlingsförmåga och fullmakt

Med rättshandlingsförmåga menas förmågan att själv kunna köpa, sälja, ingå andra avtal, utge fullmakt eller liknande samt förstå innebörden av det. Dementa personer kan sakna rättshandlingsförmåga, men det är inte säkert. Beroende på hur långt gången demensen är kan finnas en möjlighet för den demente att utfärda exempelvis en fullt giltig generalfullmakt till någon att sälja dennes bostadsrätt. Har personen inte rättshandlingsförmåga kan ett sådant avtal däremot angripas med någon av ogiltighetsgrunderna i 3 kap. Avtalslagen.

God man och förvaltare

Om demensen är långt gången är man hänvisad till reglerna om god man och förvaltarskap i Föräldrabalken (FB). Man kan inte utan vidare ingå avtal åt den dementes räkning.

I FB anges att om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. (11 kap 4 § FB) Om någon som befinner sig i en sådan situation är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp. (11 kap 7 § FB) Det är alltså tingsrätten som gör bedömningen om personen är i behov av god man eller förvaltare.

Både förvaltare och gode män står under överförmyndarens tillsyn (12 kap. 9 § FB). Enligt 14 kap. 11 § FB krävs överförmyndares samtycke vid försäljning av fast egendom eller bostadsrätt.

Er situation

Eftersom er mor är gammal och har fått flytta in på ett demensboende antar jag att chansen för henne att utfärda en giltig fullmakt är liten. I sådant fall bör ni ansöka om att få tillförordnad en god man eller förvaltare för henne hos tingsrätten. Ni kan då önska att någon av er barn ska få rollen eller, om det känns orättvist, någon helt utomstående. Eftersom överförmyndarinstitutet är beläget på kommunnivå kan dock ett första steg vara att kontakta den kommun i vilken din mor är folkbokförd. De kan hjälpa dig med hur ni ska gå till väga och vilka papper som behöver tillfogas ansökan. Har du fler frågor kan du kontakta Familjens Jurist för ytterligare vägledning.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden