Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får grannbarnen vistas på min tomt?

Jag bor i radhus med en liten gård. Barn och tonåringar som bor i närheten spelar ibland boll ute på gatan. Vilket innebär att bollen ofta hamnar på min gård. De verkar tro att det är okej att öppna grinden och gå in. Tycker det är konstigt att deras föräldrar inte säger åt dem. Jag är konflikträdd. Vad kan man göra?

Rådgivarens svar

2019-11-25

Hej!

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag kommer att allmänt gå igenom några olika rättsliga perspektiv på ditt problem, och sedan ge förslag på hur du kan gå vidare. 

Kan det vara brottsligt att gå in på någon annans tomt?
Först vill jag nämna att barn under 15 år inte kan dömas till ansvar för brott. I 4 kap 6 § Brottsbalken regleras ett brott som heter hemfridsbrott, som man kan göras sig skyldig till genom att olovligen intränga eller kvarstanna där annan har sin bostad. Detta gäller även gården som hör till ett radhus. Det är dock inte brottsligt att gå in genom en (olåst) grind in på en gård om man inte möter något förbud och man håller sig på en väg. Däremot anses det som att någon intränger om denna går in på en gård och trotsar ett förbud. 

För att veta om ett handlande utgör hemfridsbrott så måste man också ta hänsyn till vad den “lokala sedvanan” är i området - alltså om det anses okej i ert område att barn går in och hämtar en boll på någon annans gård. Det är inte heller säkert att socialt acceptabla handlingar kan anses som brottsliga.

Som jag tolkar din fråga så känns det kanske inte aktuellt för dig att anmäla detta även om det skulle utgöra ett brott, men jag tänker att det ändå kan vara bra att veta vad som gäller. Sammantaget tycker jag att det är tveksamt att ungdomarnas agerande utgör något brottsligt i nuläget. Om du däremot skulle sätta upp en skylt på grinden som tydliggör för ungdomarna att man inte får gå in så blir det tydligt från din sida att om de väljer att gå in, så gör de det olovligt

Föräldraansvar
Du nämner att du tycker att det är konstigt att barnens föräldrar inte säger till dem. Vårdnadshavare har en allmän tillsynsplikt över sina barn som regleras i 6 kap § 2 Föräldrabalken. Den innebär att vårdnadshavare har ett ansvar att vidta förebyggande och avvärjande åtgärder för att hindra barnet från skadegörande och straffbelagda handlingar. Om ett barn orsakar skada på en person eller på någons egendom genom brott så kan föräldern bli skadeståndsansvarig. Som jag förstår din fråga så har ingen typ av skada uppstått, utan problemet ligger i just att de går in utan tillåtelse. 

Denna tillsynsplikt kan alltså innebära att ifall ett brott begåtts, kan föräldrarna ansvara för det. Det innebär också att föräldrar ska förebygga att brott eller skadegörande handlingar begås. I din situation skulle det kunna innebära att föräldrarna ska agera för att barnen inte ska vistas på andras tomter, åtminstone om det är tydligt att detta inte är tillåtet. Däremot kan jag inte se några direkta påföljder i lagen som kan bli aktuella i er situation. 

Bostadsrättsföreningens ansvar
Om ditt radhus är en bostadsrätt är bostadsrättslagen tillämplig. I den fastslås vissa skyldigheter för bostadsrättshavarna (se kap 7 § 9), till exempel att de ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar, och att rätta sig efter de särskilda regler som bostadsrättsföreningen meddelar. Om barnen bor i radhus tillhörande din förening är deras föräldrar bostadsrättshavare, och en möjlighet kan därför vara att ta upp frågan med föreningen. Jag skulle säga att ditt problem inte är vad som typiskt sett avses med störning, men föreningen har ändå ett visst ansvar att agera.

I övrigt finns det också regler i jordabalken kring så kallad grannelagsrätt, som bland annat anger att grannar ska ta skälig hänsyn till sin omgivning. Med det menas att alla åtgärder som företas på egen tomt ska utföras på ett sådant sätt att de inte orsakar besvär för omgivningen.

Sammanfattning och rekommendation 
Sammanfattningsvis kan sägas att grannar ska visa hänsyn till varandra, och att föräldrar har ett ansvar för att förebygga att deras barn begår brottsliga handlingar. Om brottsliga handlingar begåtts av barn så kan ansvar göras gällande för föräldrarna. I din situation är brottet hemfridsbrott möjligt, men jag kan inte utifrån den information som finns i din fråga avgöra ifall något brott har begåtts i dagsläget, eller ifall barnen gör någonting som kan ses som direkt otillåtet.

Jag rekommenderar att du sätter upp en skylt på grinden så att det blir tydligt att det inte är tillåtet att gå in. Förhoppningsvis får en skylt effekten att barnen inte går in i framtiden. Jag skulle också rekommendera att du pratar med barnens föräldrar om att detta blivit ett problem för dig. Om det absolut inte känns som ett alternativ att ta upp frågan direkt med barnen eller deras föräldrar kan det vara ett alternativ att prata med din bostadsrättsförening om du har en sådan. Om du, utifrån informationen ovan, anser att ett brott har begåtts är det polisen som du vänder dig till. 

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Om du har andra frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Fråga Juristen. Vill du boka tid med en jurist kan du göra det genom att följa denna länk. Familjens Jurist specialiserar sig på familjerätt, men kan även hjälpa till i andra frågor. Här kan du läsa mer om de tjänster som Familjens Jurist erbjuder.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden