Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Byggnation av ladugård i närheten av grannfastighet

Hej

Detta gäller nybyggnation av en ungdjursladugård på en befintlig 2 robotbesättning( ca 200 kor totalt ) samt rekrytering. En loge ska rivas och ett modernt ungdjursstall skall ersätta denna byggnad. För att minska på transporter av grovfoder skall en plansilo uppföras i anslutning..
Byggnationen ligger granne med den ursprungliga huvudbyggnaden som är frånstyckad för ca 20 år sedan. Nya ägere sedan ca2 år. God stämmning men en skeppsis till placering.
Frågan lyder: Hur nära en gräns kan man bygga. Vilka invändningar kan vara befogade? Vi ska träffa grannarna nu på torsdag för info.
Tacksam för svar. Har frågat tidigare och fått kloka svar.

Rådgivarens svar

2018-03-27

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Bygglov enligt PBL

Du vill alltså uppföra ett stall med tillhörande plansilo på din fastighet och undrar i vilken utsträckning dina grannars invändningar kan ha betydelse. Som grundregel krävs det bygglov vid nybyggnationer (9 kap. 2 § plan- och bygglagen, förkortas PBL). I 9 kap. 3 § PBL finns det dock ett undantag för bygglovskravet som gäller ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av detaljplan.

De byggnader du planerar att uppföra på fastigheten bör utgöra ekonomibyggnader för jordbruk. Oftast gäller inte detaljplan för bebyggelse på landsbygden. I vissa fall kan ekonomibyggnader kräva bygglov även fast de ligger utanför detaljplan, det gäller när kommunen i områdesbestämmelser bestämt att ekonomibyggnader kräver bygglov (PBL 9 kap 8 §). Du bör alltså kolla upp i förväg vad som gäller med detaljplaner och områdesbestämmelser för din fastighet för att veta om det krävs bygglov för din nybyggnation. Hör av dig till din kommun för att få information om detta och deras inställning i fråga om det krävs bygglov för din planerade byggnation.

Hur nära fastighetsgränsen får man bygga?

För ekonomibyggnader inom detaljplan, som kräver bygglov, bör det framgå av detaljplanen hur nära gränsen byggnaden får uppföras. För ekonomibyggnader som inte kräver bygglov finns det ingen regel i PBL om hur nära fastighetsgränsen den får uppföras.

Hänsynsreglerna i miljöbalken

Dock kan de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (MB) bli aktuella. T.ex. 2 kap 3 § MB som säger att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska ”utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.” Om din jordbruksverksamhet skulle komma att innebära störningar för grannarna (t.ex. i form av ljudstörningar eller luktstörningar) så finns det risk att tillsynsmyndigheter kan komma att förbjuda dig att bedriva din verksamhet på den platsen (26 kap 9 § MB).

Sammanfattning

För att kort sammanfatta så kan byggnationen kräva bygglov om fastigheten lyder under detaljplan.  Även om den inte kräver bygglov är det dock viktigt att byggnaden och verksamheten som bedrivs där inte stör grannfastigheten för mycket och förhoppningsvis kan ni komma överens om en lösning som alla inblandade kan finna sig i.

Du är varmt välkommen att återkomma om du har några ytterligare funderingar!

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden