Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bostadsrättsförening vill låta bygga balkonger - hur kan detta motverkas?

Vi har en brf-lgh, en övernattningslgh i Sthm som vi ofta använder. Flera av våra grannar i huset vill låta bygga balkonger. Vi drabbas av insyn och skugga. Kan styrelsen bifalla önskemålen mot vår avstyrkan? Kan vi i så fall besvära oss och i så fall till vilken instans? Om ärendet underställs ett föreningsmöte, en stämma kan vi också då besvära oss mot ett majoritetsbslut? Enkel majoritet?

Bygglov krävs naturligtvis. Kommer BN ge oss tillfälle att yttra oss? Kan vi som enskild bostadsrättsinnehavare besvära oss över ett för oss olämpligt beslut?

Tacksam för  snabbt svar

Rådgivarens svar

2017-12-25

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Jag kommer först att avhandla frågorna kring bostadsrättsföreningens beslutsprocess. Här finner man främst lagstöd i bostadsrättslagen (BRL). Jag går sedan in på frågorna om bygglov, som regleras i plan- och bygglagen (PBL).

Bostadsrättsföreningens beslut att bygga balkong
Utbyggnad av en balkong innebär en väsentlig förändring av bostadsrättsföreningens hus och beslut om detta ska därför fattas på föreningsstämma om inte annat har bestämts i föreningens stadgar (9:15 § BRL).

Om beslutet innebär att en bostadsrättslägenhet till exempel får minskat ljusinsläpp samt ökad insyn och därmed påverkas negativt av beslutet måste dess bostadsrättshavare samtycka till beslutet för att det ska vara giltigt.

Om inte bostadsrättshavaren samtycker till beslutet, är det ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande går med på det och om det dessutom har godkänts av hyresnämnden (se andra punkten i 9:16 § BRL).

Ska hyresnämnden godkänna beslutet?
Hyresnämnden ska enligt 9:17 § BRL godkänna beslutet om förändringen är angelägen och syftet med åtgärden inte kan tillgodoses på annat sätt. Beslutet får inte heller vara oskäligt mot bostadsrättshavaren. Att vilja bygga balkonger kommer troligtvis att bedömas som angelägna förändringar och syftet kan inte tillgodoses på annat sätt.

Om förändringen är av liten betydelse för bostadsrättshavaren krävs dock enligt 9:17 § inte att förändringen är angelägen eller skälig mot denne. I sådana fall ska hyresnämnden enbart bedöma om syftet med åtgärden kan tillgodoses på något annat sätt. Bedömningen om förändringen är av liten betydelse ska göras objektivt, och hänsyn tas inte till bostadsrättshavarens egen bedömning eller dylikt.

I tidigare avgöranden har ett balkongbygge ovanför en lägenhet bedömts vara av liten betydelse för denna lägenhet. Balkongbygget har inte heller ansetts kunna tillgodoses på annat sätt. Domstoles bedömning baserades främst på hur stor del av lägenheten som påverkas av det minskade ljusinsläppet, hur stor insyn det har medfört, i vilka rum man kan se in i och så vidare.

Eftersom jag inte vet i hur pass stor omfattning som er lägenhet kommer att påverkas av balkongbygget kan jag inte svara på om hyresnämnden kommer att godkänna beslutet eller ej. Förutsatt att balkongerna inte skymmer det enda ljusinsläppet i lägenheten samt att insynen inte är i till exempel sovrummet eller badrummet så lutar det nog dessvärre åt att hyresnämnden kommer att godkänna det.

Vad kan ni göra om ni inte är nöjda med beslutet?
Ett beslut av hyresnämnden att godkänna beslutet kan överklagas hos Svea hovrätt inom tre veckor från att beslutet meddelades. Överklagandet ges in till hyresnämnden (11:3 § BRL).

Om bostadsrättsföreningens beslut att bygga balkong inte fattas på föreningsstämman eller tas utan hyresnämndens godkännande så har det inte tillkommit i behörig ordning. Ni kan då klandra detta beslut genom att ansöka om stämning till tingsrätten (Se 9:14 § BRL som hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar). Förutsatt att beslutsprocessen har gått formellt rätt till kan ni dock inte klaga på beslutet i sig för att ni till exempel inte sympatiserar med det.

Bygglovsprocessen
Vid bygglovsprövningen ska byggnadsnämnden bland annat underrätta bostadsrättshavare, hyresgäster och andra boende som berörs av bygglovet. Dessa ska även ges ett tillfälle att yttra sig över åtgärden (se 9:25 § PBL som hänvisar till 5:11 § PBL).

Ett beslut om bygglov får överklagas till länsstyrelsen enligt 13:3 § PBL. Vilka som får överklaga beslutet anges i 13:8 § PBL, som i sin tur hänvisar till 22 § förvaltningslagen. Enligt denna bestämmelse får beslutet överklagas av den som beslutet angår om det har gått denne emot. Detta innefattar enligt tidigare avgöranden ägare till fastigheter i närområdet som påverkas av beslutet. Även berörda bostadsrättshavare i närområdet torde ingå i denna krets.

Jag hoppas att ni har fått klarhet i era frågor! Behöver ni hjälp med att till exempel överklaga beslutet är ni välkomna att boka tid hos någon av Familjens jurists erfarna jurister.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden