Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bostadsrättsförening - Skadeståndstalan mot styrelseledamöter

Vilka är kraven för att som förening/del av förening (minoritet) kunna väcka talan om skadestånd mot nuvarande eller tidigare styrelsemedlemmar?
Kan talan om skadestånd till bostadsrättsföreningen, mot nuvarande eller tidigare styrelseledamöter, väckas utanför en föreningsstämma eller måste den alltid väckas vid en föreningsstämma?
Om talan om skadestånd ska väckas vid en föreningsstämma, måste frågan då utan undantag finnas med som en punkt på kallelsen/dagordningen?

Rådgivarens svar

2018-07-27

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Regler kring bostadsrättsföreningars styrelseledamöters skadeståndsansvar finner du främst i 21 kap. § lagen om ekonomiska föreningar.

Styrelseledamöters skadeståndsansvar
En styrelseledamot som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen när han eller hon utför sitt uppdrag ska ersätta skadan (se 21 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar).

Av 21 kap. 6 § samma lag följer att en talan om skadestånd till föreningen får väckas om majoriteten eller en minoritet (minst en tiondel av de röstberättigade i föreningen) vid en föreningsstämma
1. har röstat för ett förslag om att väcka en skadeståndstalan, eller
2. har röstat mot ett förslag om ansvarsfrihet om talan gäller en styrelseledamot eller den verkställande direktören.

Vad får beslutas på föreningsstämman?
Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det forum där föreningen fattar de viktigaste besluten. För att ett beslut ska kunna fattas kring ett ärende på stämman så måste det tas upp i kallelsen. Oanmälda ärenden som dyker upp på stämman kan tas upp och behandlas, men föreningsstämman får inte besluta i andra frågor än de som har angivits i kallelsen.

Bostadsrättsföreningen har vid varje stämma bland annat en lagstadgad skyldighet att fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (6 kap. 10 § punkt 3 lagen om ekonomiska föreningar). Härutöver har varje medlem rätt att få ett ärende behandlat om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman (6 kap. 15 § samma lag).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att det krävs ett beslut på föreningsstämman för att kunna väcka skadeståndstalan mot en eller flera styrelseledamöter. Detta beslut kan fattas på två sätt - antingen genom att föreningen röstar mot nuvarande styrelseledamöters ansvarsfrihet, eller genom att beslut fattas om att väcka skadeståndstalan mot en eller flera styrelseledamöter.

Styrelsen har en skyldighet att på varje stämma ta upp frågan om de nuvarande ledamöternas ansvarsfrihet. Detta ska därför alltid anges i kallelsen och medlemmarna behöver inte inkomma med en motion för att beslut ska kunna fattas i den frågan. För att besluta om skadestånd gentemot tidigare ledamöter krävs dock att frågan har tagit upp på kallelsen, förslagsvis genom att en medlem lämnar in en motion om detta.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden