Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bostadsrättsförening - likhetsprincipen

Hej!
Jag har köpt en bostadsrätt i en mindre bostadsrättsförening. Min lägenhet saknar balkong. Strax innan jag köpte lägenheten hade styrelsen beslutat om balkongrenovering. Man tog ett lån och kostnaden fördelas på samtliga lägenheter. Är detta korrekt? Föreningens stora lägenheter har två balkonger medan min lilla lägenhet som sagt helt saknar balkong.  
Föreningen tillämpar normalstadgar och det finns inget ytterligare angivet ang balkonger i dessa. 

Rådgivarens svar

2017-10-21

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att din bostadsrättsförening har höjt samtliga föreningsmedlemmars årshyra på grund av ett beslut som endast gynnat vissa medlemmar Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Ändra i avgiften

En bostadsrättsförening har i regel stor frihet att avgöra vilken beräkningsgrund som ska bestämma nivån på årsavgiften. För att bostadsrättsföreningen däremot ska kunna ta ut en högre avgift måste en rättslig grund härför finnas, vilket de kan få genom:

- att reglera det i stadgarna

- beslut i föreningsstämman eller,

- att lagen tillåter det.

Likabehandlingsprincipen

Inom föreningsrätten gäller en likhetsprincip av innebörd att föreningen är skyldig att behandla alla medlemmar lika, om inte annat följer av stadgarna. Vid sidan av likhetsprincipen gäller en ”generalklausul”. Den kommer, vad gäller stämmobeslut, till uttryck i 7 kap 37 §, och vad gäller styrelsebeslut, i 6 kap. 13 § Lagen om ekonomiska föreningar.

En första förutsättning för att generalklausulen ska tillämpas är att beslutet är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan. Fördelen ska även motsvara en nackdel för en annan medlem. Det räcker vidare att beslutet är ägnat att ge denna effekt, dvs även om det rent faktiskt inte har uppkommit en fördel respektive nackdel så kan bestämmelsen tillämpas. Av tidigare praxis har generalklausulerna tillämpats en aning restriktivt. Vad gäller likhetsprincipen förutsätter den att en viss bostadsrättshavare fått mer än vad en annan bostadsrättshavare fått. Domstolen har ansett att till exempel bygga ett bullerplank, som i praktiken endast innebär nytta för vissa medlemmar, likställs med att installera en hiss som i praktiken endast gynnar de som bor högre upp i en fastighet.

Det är medlemmen som har bevisbördan för att en otillbörlig behandling är för handen enligt generalklausulen/likhetsprincipen. Bevisbördan kan förflyttas på föreningen om föreningen menar att olik behandlingen är sakligt motiverad.

Om du anser att din rätt enligt principen eller generalklausulen inskränkts genom ett beslut kan du föra en talan mot föreningen för att ogiltigförklara beslutet. En sådan talan förs vid allmän domstol (eller om stadgarna innehåller en skiljeklausul, vid skiljenämnd.

I förevarande fall skulle beslutet om en hyreshöjning till följd av ett annat beslut som ekonomiskt sett endast gynnar andra föreningsmedlemmar kunna strida mot generalklausulen/likhetsprincipen. Omständigheterna i frågan är däremot knapphändiga och därmed blir det svårt för mig att göra en adekvat bedömning.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Om du skulle behöva ytterligare upplysningar eller mer hjälp kring detta är du välkommen att boka tid hos en av våra familjejurister på ett kontor nära dig.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden