Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Avtal vid överlåtelse av fastighet

Vi är tre syskon som ärvt en fastighet varav ett syskon ska köpa ut dom andra. Vad ska vi använda för dokument vid övertagandet (vad behöver det stå upptaget i det)?

Rådgivarens svar

2019-05-08

Hej!

Stort tack för att ni har vänt er till oss på Fråga Juristen med er fråga.
Här nedan kommer en redogörelse för vad som gäller för avtal vid överåtelse av fastighet.

Allmänt om avtal vid köp av fastighet
Ett avtal vid köp av fastighet är ett s.k. formalavtal, vilket innebär att avtalet måste uppfylla vissa krav för att överhuvudtaget vara giltigt. Formkraven för köpeavtal för fastighet finns reglerade i 4 kap. jordabalken (JB). Kraven är följande:

  • Avtalet ska vara skriftligt
  • Det ska tydligt framgå vilken fastighet som avses och hur stor del av fastigheten som överlåts, samt överenskommen köpeskilling
  • Avtalet ska innehålla en upplysning om att säljaren överlåter den namngivna fastigheten till köparen (en s.k. överlåtelseförklaring)
  • Avtalet ska undertecknas av både säljare och köpare

Om säljaren är gift och fastigheten antingen är giftorättsgods eller enskild egendom på grund av äktenskapsförord samt makarnas gemensamma bostad krävs andra makens godkännande på avtalet. Detsamma gäller om säljaren är sambo och fastigheten är deras gemensamma bostad (7 kap. 5 § äktenskapsbalken och 23 § sambolagen).

Jag kan även nämna att ett krav för att kunna söka lagfart är att säljarens undertecknande har bevittnas av två personer (20 kap. 7 § 1 p JB). Själva köpeavtalet är giltigt även utan vittnen, men lagfarten förklaras som vilande.

Det är vanligt att man använder dubbla köpehandlingar vid fastighetsköp, vilket innebär att man har gjort förvärvets fullbordan beroende av att köpeskilling erläggs och köpebrev utfärdas. Det finns dock inget lagkrav på att använda dubbla köpehandlingar, utan det räcker med ett köpeavtal.

Sammanfattningsvis
För att fastighetsöverlåtelsen er emellan ska bli giltig behöver ni upprätta ett skriftligt avtal som uppfyller ovan nämnda krav. Dessutom, för att inte fördröja lagfartsprocessen, kan det vara en god idé att ha två vittnen närvarande vid avtalsskrivningen.

Hoppas att ni fick er fråga besvarad!

Vill ni ha ytterligare hjälp kan ni alltid boka tid med någon av våra jurister på https://juridiktillalla.se/vara-tjanster#bokatid.

Med vänlig hälsning,
Cebrina Carlsson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden