Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Avtal om servitut

Hej!
Jag har en fråga gällande ett servitut som vi har gentemot stamfastigheten (härskande fastighet) ute på landet. Vi har sedan nästan 60 år sedan inskrivet i servitutet en rätt till att använda strandremsan (stamfastighetens mark) för bad- och båtplats. Detta har fungerat utmärkt under dessa 60 år. Nu har en konflikt blossat upp gällande något helt annat där stamfastigheten anser att vi (tjänande fastigheter) är skyldiga honom 15 000:- för att ha stulit järn av honom som har legat på hans mark. Vilket vi givetvis inte har gjort. Han har inga som helst bevis men ord står mot ord här.

Nu till saken. Får han inte dessa 15 000:- så hotar han nu med att ta ut en årsavgift på 2000:-/fastighet tills dess att han får sina 15 000:-. I servitutet står ingenting om att servitutet skall vara förenat med några kostnader.

Får man som stamfastighet agera på detta sättet och vad anser du skulle vara ett lämpligt svar på tal?

Tack!

Rådgivarens svar

2018-08-20

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Det finns två former av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare, ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet. Vilket servitut som råder påverkar möjligheterna till att ändra eller häva servitutet.

Ägare av stamfastigheten i ditt fall kan inte kvitta en årsavgift mot den stölden som ni anklagas för av honom. Hans uttalande om en årsavgift i 7,5 år (upp till 15 000 kr) visar också på att han egentligen inte anser att servitutet är oskäligt utan en årsavgift. Hade han tyckt att servitutet var oskäligt hade han oavsett anklagelser om någon stöld, och kanske mycket tidigare, försökt få tillstånd en stående årsavgift.

Huvudregeln för alla former av servitut är att de inte kan hävas, 7:6 jordabalken (JB). För alla former av servitut gäller också att ingen part ensidigt kan ändra i servitutet. Ägaren för stamfastigheten kan inte ensidigt inskriva en årsavgift på 2 000 kr.

Nedan kommer jag beskriva hur den härskande fstighetens ägare måste gå till väga för att ändra avtalet och kunna lägga till den kostnad på 2000 kr som han vill. Eftersom jag inte vet om det i ert fall är fråga om ett avtalsservitut eller officialservitut så kommer jag skriva utifrån båda. 

Officialservitut
Vid officialservitut skall man genom en ändring av servitutet först och främst försöka undanröja de olägenheter som är för handen. Om inte det går finns det möjlighet att upphäva det via lantmäteriet. Genom fastighetsreglering kan ändring av servitut ske och det kan exempelvis vara en flyttning av servitutet eller en begränsning av det område där servitutet utövas. För att få ändra ett servitut genom fastighetsreglering måste det kunna visas att servitutet hindrar en ändamålsmässig användning av den tjänande fastigheten i enlighet med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser.

 

Avalsservitut
Anser ägaren av stamfastigheten att servitutet är oskäligt och vill att en årsavgift på 2 000 kr måste han först ha en grund för hävning och sedan försöka instifta ett servitut med årsavgiften. Att häva ett servitut är inte helt okomplicerat då huvudregel är att de inte kan hävas. Om den härskande fastigheten har överskridit sin rätt eller om någon av fastigheterna har överskridit sina skyldigheter ska parterna återställa vad som har rubbats, 14:7 JB. Har något rubbats av väsentlig betydelse och återställande/rättelse inte har skett av er inom skälig tid efter att stamfastighetens ägare påpekat det har han rätt att häva servitutet, 14:8 JB.

Hävning kan också ske om dröjsmål med betalning föreligger (för det fall någon sådan ersättning skall utgå), 14:9 JB.

Huvudregeln säger också att den fastighetsägare som vill häva servitut måste underrätta motparten om det utan dröjsmål efter att orsaken till hävning uppkommit. Om ingen underrättelse sker utan skäligt dröjsmål har rätten att häva ett servitut gått förlorat, 14:10 JB.

Sammanfattningsvis kan sägas att ägaren till den härskande fastigheten inte med saklig eller rättslig grund i detta fall kan argumentera för en s.k. kvittning. Han kan inte begära 2000 kr i månaden för att kompensera för stöldanklagelserna. Om båda parterna är överens om att ändra i servitutavtalet (om det är avtalsservitut i fråga) kan ni skriva om avtalet. Men eftersom att du inte är överens i detta fall så är den härskande fastighetens möjlighet att försöka häva nuvarande avtal för att sen komma överens på nytt, men jag bedömer det som mycket svårt i detta fall då hans krav grundas på andra grunder (stölden). 

 

Hoppas du känner att i fått svar på din fråga annars är du välkommen att ställa en ny! 

Mvh
Asal Gohari 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden