Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Arrendeavtal som löpt ut - vad händer?

Mamma har ärvt en sommarstuga på en mark, strandtomt av sin mor som byggde stugan ca 50 år sedan. Arrendet på marken har löpt ut. Hon äger stugan men inte marken den står på. Markägaren vill att vi river stugan. Kan han göra detta eller vad gäller?

Rådgivarens svar

2018-09-12

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för din fråga. 

Allmänt om arrende 

Arrende är en nyttjanderätt som fastighetsägaren upplåter genom, framför allt mark mot vederlag. Med andra ord kan man säga att fastighetsägaren (markägaren) hyr ut en del av sin mark till arrendatorn som får nyttja marken. Bestämmelser om arrende finns reglerat i Jordabalken (JB), framför allt i 7-11 kap. JB.

För att ett arrende ska sluta gälla så krävs det att det sägs upp. Det betyder alltså att man måste säga upp arrendeavtalet för att det ska upphöra. Om en uppsägning inte sker så forsätter arrendeavtalet automatiskt att löpa vidare på samma villkor. Avtalet förlägns alltså automatiskt vid avtalstidens slut om det inte sägs upp. 

En uppsägning måste också ske under rätt tidpunkt och på rätt sätt för att vara gällande. Uppsägningen måste enligt 8 kap. 8 § JB vara skriftligt. När det handlar om bostadsarrende (10 kap JB), vilket jag utgår ifrån att det gör i detta fall då det handlar om en sommarstuga, så krävs att arrendeavtalet sägs upp minst ett år före arrendetidens utgång (10 kap 3 § JB). 

Arrende är en total nyttjanderätt vilket betyder att arrendatorn har en total besittning till det som upplåts. Fastighetsägaren har alltså helt avstått från att använda fastigheten och har därmed en begränsad rätt till tillträde och att disponera marken under själva arrendetiden. 

I detta fall

Sammanfattningsvis betyder detta att om en uppsägning av arrendet inte har skett så forsätter arrendet automatiks att löpa. Det betyder att om jordägaren inte har sagt upp arrendet, under rätt tid och på rätt sätt, spelar det ingen roll att arrendetiden löpt ut, eftersom arrendet då automatiskt förlängts.

Det betyder alltså att din mamma fortfarande har total nyttjanderätt över marken och äganderätt av stugan vilket betyder att han inte kan tvinga er att riva stugan. 

Jag hoppas att du känner att du fått svar på frågan. Mer information om arrende finns lättillgängligt på Arrendenämndens hemsida, här.

Om du skulle behöva vidare hjälp eller juridisk rådgivning är du välkommen att boka tid hos en av våra duktiga jurister på Familjens jurist.

Vänliga hälsningar,

Elma

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden