Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Är tillfälligt jobb på annan ort skäl att genomföra lägenhetsbyte?

Är tillfälligt jobb på annan ort skäl att genomföra ett lägenhetsbyte av förstahandskontrakt?

Rådgivarens svar

2018-06-14

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer jag presentera aktuell paragraf och redogöra allmänt om skäl för lägenhetsbyte för att sedan gå in på din situation.

 

Hyreslagen (jordabalken 12 kap)

Enligt hyreslagen 35 § får hyresgästen överlåta hyresrätten genom byte för en annan bostad så länge hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Tillstånd ska lämnas, om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden samt inte heller andra särskilda skäl talar emot bytet. Frågan blir alltså om tillfälligt jobb på annan ort utgör sådana beaktansvärd skäl som avses i hyreslagen. Vad som utgör beaktansvärda skäl bestäms av hyresnämnden.

 

Beaktansvärda skäl

Att en växande familj behöver större bostad, att en hyresgäst vars barn lämnat hemmet eller att hyresgästen till följd av väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden vill ha en mindre lägenhet utgör exempel på beaktansvärda skäl enligt förarbetena. Att hyresgästen får stadigvarande arbete på annan ort är också ett beaktansvärt skäl, gäller det dock byte av arbetsplats inom samma ort får det avgöras från fall till fall. Det har uttalats i förarbetena att inom Stockholm där avstånden kan bli mycket stora kan byte av arbetsplats utgöra beaktansvärda skäl, men på mindre orter saknar skälen den tyngden (SOU 1966:14 s 360 – förarbete). Förändrad arbetssituation eller familjesituation bör väga tyngre än t ex en önskan om att få en lägenhet med bättre standard. Detta baseras på att de förra skälen är de skäl som främst godtas vid täta byten (se prop 1992/93:115 s 34 – förarbete).

År 1993 slopades kravet på synnerliga skäl vid byte av en lägenhet som erhållits genom byte och därefter innehafts i tre år. Dock kan kortare tid vara av betydelse vid bedömningen av beaktansvärda skäl, och en riktpunkt här har uttalats vara ett år. Om lägenheten efter byte innehafts i mindre än ett år krävs starkare skäl än om lägenheten innehafts längre.

(Källa: Karnov Lexino-kommentar för jordabalken 12 kap 35 §).

 

Sammanfattning av din situation

Frågan är om tillfälligt jobb på annan ort utgör beaktansvärda skäl för lägenhetsbyte. Som konstaterats ovan utgör förändrad arbetssituation normalt beaktansvärda skäl och dessa är bland de tyngre skälen då även täta byten kan tillåtas (byten när man bott där under ett år kräver starkare skäl). Detta talar för att även tillfälliga jobb borde utgöra skäl för lägenhetsbyte. Det finns dock inget svar på detta direkt i lag utan det är i slutändan en bedömning som hyresnämnden får göra, men mycket talar för att så är fallet. Om du vill ta hjälp av våra duktiga jurister hittar du en länk till våra tjänster HÄR.

Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler frågor!

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden