Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Är servitutet giltigt?

Vi bor på ett berg och har endast infart till vår tomt via vår grannes uppfart och tomt. Det finns inget skrivet servitut på vägen. När vi köpte fastigheten 2013 blev vi lovade muntligt att vi skulle få lov att nyttja denna infart som tidigare ägare fått. Efter en incident 2016 upprättades det ett avtal angående nyttjandet av infarten, men blev bara påskrivet av maken, kan detta avtal gälla? Det finns ett servitut daterat 1956 på ett intilliggande pumphus som för att kunna nå detta behöver vi använda oss av samma väg som in till vår tomt, kan det gälla även för Infarten till tomten? Hjälp oss gärna med tips och råd på hur vi kan lösa detta, vi skall försöka prata med grannen men behöver hjälp med att få fram fakta, vad är det som gäller. Tack på förhand!

Rådgivarens svar

2020-08-01

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en generell redogörelse över servitut och nyttjanderätter följt av en rekommendation i hur du kan gå vidare. 

Avtalsservitut och officialservitut

Det finns två olika typer av servitut: avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut innebär att en fastighetsägare avtalar med en annan fastighetsägare om att den ena fastigheten ska få nyttja något som finns på den andra fastigheten. Det kan röra sig till exempel om en brunn, en väg eller ett förråd. För att ett avtalsservitut ska gälla krävs, enligt 14 kap 5 § Jordabalken, att avtalet är skriftligt upprättat och där det framgår vilka fastigheter det rör och vad ändamålet med avtalet är. 

Det finns inget krav på att servitutet ska skrivas in i fastighetsregistret. Om servitutet däremot ska gälla mot kommande ägare behöver servitutet skrivas in. I annat fall upphör servitutet att gälla vid en försäljning av fastigheten. 

Ett officialservitut är ett servitut som bildas genom en lantmäteriförrättning. Ett sådant servitut kan enbart skrivas in och tas bort ur fastighetsregistret av en lantmätare. 

Din situation

Då ni tecknade ett avtal rörande att få nyttja grannfastighetens infart gäller detta avtal under förutsättning att det anger fastigheterna som avses och att det redogör för servitutets ändamål (nyttjandet av infarten). För att det ska gälla mot kommande ägare behöver det dock skrivas in i fastighetsregistret. Det faktum att bara den ena maken har undertecknat avtalet behöver inte innebära att avtalet är ogiltigt. Enligt 7 kap 5 § Äktenskapsbalken får en make med den andra makens samtycke komma överens om ett servitut. Den andra maken behöver nödvändigtvis inte underteckna avtalet. Avgörande blir således om den andra maken har samtyckt till servitutet.

Det inskrivna servitutet från 1956 tar sikte på nyttjandet av ett pumphus. Då servitutet avser ett annat ändamål ger inte detta servitut er automatisk rätt att använda er av infarten då ni itne ska nyttja pumphuset. 

Om ni behöver mer hjälp med frågan, eller med att upprätta ett servitutsavtal kan Familjens jurist hjälpa er med detta. 


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden