Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Angränsande avloppsledning

Min granne påstår att min avloppsledning ligger på gränsen till hans fastighet och han vill att jag skall gräva upp ledningen och flytta den från gränsen.
Ledningen lades ner 1963 före mitt ägande av fastigheten jag köpte 1990, Stärbhuset på hans mark har givit ett medgivande att lägga ner avloppsröret vid gränsen år 1963, jag vet inte exakt vad ledningen går men min granne tror att den går på hans mark. Min granne har köpt och ägt fastigheten i 7-8 år.
Kan han tvinga mig att gräva upp ledningen för att visa att den inte går på hans mark, det finns ingen tydlig gränsmarkering. Kan han gräva upp marken i tomtgränsen till ca 1,20 cm djupt utan min tillåtelse.

Rådgivarens svar

2020-08-04

Hej! Tack att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse om vad som gäller för din situation och praktiska råd om hur du kan gå vidare. Som jag har förstått det är din huvudsakliga fråga huruvida grannen kan tvinga dig att gräva upp ledningen för att visa att den inte går på hans mark. Vad jag kan läsa av det du skriver tycks däremot ingen av er ha egentlig kännedom om vart ledningen går, då ni båda har förvärvat era fastigheter efter att ledningen lades. Jag kommer därför nedan utgå ifrån att det är okänt för er båda vart ledningarna exakt går.

Avtal eller servitut

Du skriver att stärbhuset (dödsboet) som hade grannfastigheten när ledningen lades hade gett tillåtelse till att den lades vid gränsen. För dig och din nuvarande granne är det av intresse att veta hur denna överenskommelse exakt såg ut. Om den skedde genom ett civilrättsligt avtal mellan de tidigare ägarna så gäller överenskommelsen bara dem, och gäller alltså inte för dig och din granne. Skulle överenskommelsen att anlägga ledningen vid gränsen däremot ha slutits via ett servitut så är du och din granne även bundna av detta, då servitut gäller mellan fastigheter och inte personer. För att kolla upp om det finns ett servitut angående ledningen mellan era fastigheter kan ni kontakta Lantmäteriet som registrerar servitut i sitt fastighetsregister. Det finns två olika typer av servitut; avtalsservitut och officialservitut. Vill du läsa mer om dessa finns det bra information hos Lantmäteriet. I och med att ledningen lades 1963 finns det dock en risk att ett eventuellt servitut inte går att hitta trots att det finns, då Lantmäteriets fastighetsregister för officialservitut som skapats före 1972 är ofullständiga. Om det skulle visa sig att era fastigheter är belagda med ett servitut innebär det alltså att grannen måste finna sig i att en del av hans mark används för ledningen.

Rätt att gräva upp marken

Vad avser din fråga om grannen kan tvinga dig att gräva upp marken gäller följande. Huvudregeln är att var och en råder över sin egen egendom, det vill säga sin egen tomt i detta sammanhanget. Detta innebär alltså att grannen har rätt att gräva upp den del av marken som är på sin sida tomtgränsen för att kontrollera om ledningen går där, men grannen har inte rätt att göra detta på din sida av tomtgränsen. Därför är det av stor vikt att tomtgränsen mellan era fastigheter är klarlagd. Du skriver att det inte finns en tydlig gränsmarkering. Mitt råd till er är därför att kontakta Lantmäteriet för att be om en lantmäteriförättning eller rådgivning om hur ni ska hitta tomtgränsen. Hursomhelst har grannen ingen rätt att tvinga dig att gräva upp din egen mark. Skulle grannen nöja sig med detta och enbart gräva upp marken på sin egna sida av tomtgränsen måste denne även visa skälig hänsyn till omgivningen, det vill säga grannar som du själv (se Jordabalken kapitel 3 § 1). Detta innebär bland annat att om grävningen skulle orsaka skador på din sida fastigheten kan grannen bli ersättningsskyldig enligt reglerna i Miljöbalken kapitel 32 (se Jordabalken kapitel 3 § 3).

Råd til framtida handling

Sammanfattningsvis är mina främsta rekommendation till er att först och främst reda ut vart tomtgränsen egentligen går samt att se efter om era fastigheter är belagda med något servitut. Båda dessa frågor kan Lantmäteriet hjälpa er med. Innan dessa två frågor är klarlagda är det inte så mycket ni kan göra för att gå vidare i situationen på ett rättsenligt sätt. Vad gäller själva grävningen så får ni båda gräva på era egna tomter, men ni måste då visa hänsyn till er omgivning och se till att inte orsaka skada på angränsande fastigheter. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha mer funderingar är du varmt välkommen att kontakta våra duktiga jurister på Familjens Jurist som kan hjälpa dig vidare i frågan. 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden