Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ändra lagakraftvunnen detaljplan

Hej, gäller en DP som har vunnit laga kraft 2018, har gått genom MoD och MöD. Förenklad bullerutredning, Trafikintensitet baserad på antagande, på grund av låg trafik. Domslut 4 kap 33a. Planbeskrivningen innehåller en bullerkarta, riktvärden som anger byggnadernas placering. Alla byggnader ska placeras under 55 dBA, därefter ingen vidare bullerutredning behövs. DP är flexibel. Genom en arbetsgrupp har trafikkontoret gjort 3 st mätningar. Medelvärdet är 4000 f/d ådt + tillkommande trafik på 800 f/d på grund av byggnationen som ska ske i 2 fas. DPn är på enda infarten till en ö. Vi har informerat plankontoret, länstyrelsen skriftligt om resultatet att DPns bullernivå kan inte hållas med dessa trafiksiffror. Både plankontoret och Länstyrelsen har skriftligen bekräftat att Riktvärdet 55 dBA kommer att hållas med god marginal, ingen vidare utredning behövs. 
De har hänvisat att DPn ändå har vunnit laga kraft och de anser ärendet avslutad.
Efter ytterligare mailkonversation  med plankontoret framkom att de har en intern formel, som de använder på  öar med en enda infart, samt att det finns tidigare mätningar som visar att de angivna bullervädena kan inte hållas. Samma svar igen, de kan hållas, DPn har vunnit laga kraft. Konsulterat med Boverket i vintras angående trafiksiffror och bullervärden. De tyckte att det var viktigt att skicka in våra synpunkter innan ens bygglovet kommer in. Det gjorde vi. Bygglovet är inlämnad sedan dec 2019 och är under granskning. BN har redan svarat att det spelar ingen roll vilka trafiksiffror som har kommit fram nu, det är ändå DPn som gäller, buller ska inte prövas, den är gjord i DPn. ”Att bygget ska följa DPs bullernivå om 55 dBA stämmer inte, en detaljplan ska inte ha särkrav till gällande lagstiftning. Synpunkter kring detta bör prövas genom att överklaga till troligt kommande bygglov.” Vi kontaktade plankontoret igen, och i dagarna fick vi fram siffran som ligger till grund för hela DPn 
Ett antagande på 1200 f/ d ådt, alltså än ådt som är  minst 70 % lägre än verkligheten.
Nu skulle BN ev göra en kontroll av trafikmätningar, men absolut ingen bullerutredning. ”i följd av detta kan tänkas bli  är åtgärder för att säkerställa boendemiljön enligt gällande lagstiftning”. 
Alltså byggnadernas placering blir detsamma, trotts att det finns möjlighet att flytta de längre in från gatan. Finns det ngt att göra mot plankontoret? Länstyrelsen? BN? Finns det ngt att göra?Kan oriktighet löna sig på det viset utan konsekvenser?vh

Rådgivarens svar

2020-05-07

Hejsan, stort tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen! Jag förstår din situation som att kommunen har utfärdat en detaljplan. Ni har överklagat detaljplanen och detaljplanen prövades både i Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen (MöD) men detaljplanen har nu vunnit laga kraft. Jag förstår din fråga som att du undrar vilka möjligheter man har att förändra en detaljplan som har vunnit laga kraft i MöD.

Detaljplan

Detaljplaner regleras i plan- och bygglagen (PBL). I lagens 4 kap finns regler om detaljplaner. Detaljplaner beslutas av kommunen och används för att planera hur marken inom en kommun ska användas. En detaljplan ska innehålla bestämmelser om under hur lång tid planerna detaljplanen ska genomföras. Genomförandetiden kan variera mellan 5 - 15 år. Under genomförandetiden får en detaljplan inte hävas eller ändras så länge minst en fastighetsägare berörs och motsätter sig förändringen. (PBL 4:39). Beslut av MöD kan som huvudregel inte överklagas. Av det du beskriver låter det därför som att ni har tömt ut alla sätt att ändra på detaljplanen.

Frågan blir då vad ni kan påverka inom ramen för detaljplanen.

Bygglov

Bygglov ska sökas för de flesta byggnationer som sker inom ett område med detaljplan. Av 13:2 p. 8 PBL framkommer att man inte kan överklaga en fråga som redan är avgjord genom detaljplan. Man kan alltså inte överklaga bygglov som redan har beslutats i en detaljplan. Man kan däremot överklaga frågor som inte avgjorts genom detaljplanen.

Om en detaljplan som reglerar om ett område ska bebyggas eller inte överklagas men till sist vinner laga kraft. Då kan man alltså sen inte överklaga bygglov med motiveringen att området inte ska bebyggas. Däremot borde man kunna överklaga delar av bygglovet som t.ex. avser de enskilda byggnadernas placering eller utformning.

Sammanfattning och handlingsplan

Sammanfattningsvis tror jag att det blir svårt att ändra detaljplanen. Däremot borde ni ha en chans att påverka hur byggloven utformas. Ni kommer inte kunna överklaga bygglov som bara följer vad som redan stadgas av detaljplanen. Däremot borde ni kunna överklaga och hävda att byggnadernas placering ska förändras och liknande frågor.

Hoppas jag har lyckats bringa lite klarhet i er fråga! Om ni har ytterligare frågor rörande detta är ni varmt välkomna att kontakta Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden