Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Allemansrätten kontra äganderätten?

Hej, min granne menar att hen har rätt att hänga upp en hängmatta i träd som står på min mark och som angränsar till hens tomt. Detta enligt allemansrätten. Vi menar att hen inte får ha en hängmatta där.

Rådgivarens svar

2018-07-23

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen för att få svar på din fråga. Nedan kommer en redogörelse för din fråga. 

Allmän redogörelse

Bestämmelser om fastigheter finns i Jordabalken (JB). 1 kap JB reglerar fastigheten och dess gränser och i 2 kap regleras vad som tillhör en fastighet. I 3:1 JB framgår att var och en ska, vid nyttjande av sin eller annans fastighet, ta skälig hänsyn till omgivningen. 

Allemansrätten

Allemansrätten regleras 2:15 RF och betyder att var och en har rätt att använda annans fastighet (mark och vatten) främst för att färdas genom, men även för att under en kortare tid uppehålla sig där, även om markägaren inte samtycker till detta. Med andra ord innebär allemansrätten en inskränkning i markägarens äganderätt

Det finns dock undantag gällande allemansrätten, markägaren ska ej tillfogas någon nämnvärd olägenhet eller skada. Hemfriden och markägarnas ekonomiska intresse får ej skadas. Gällande hemfriden finns en så kallad hemfridszon som är undantagen allemansrätten helt. Denna zon är området närmast runt bostadshuset. Ägaren har inom detta område full rådighet vilket betyder att ingen utan samtycke får vistas där. 

Mer information om hemfridszonen hittar du här, på naturvårdsverkets hemsida.  

Tillämpningen i detta fall

I detta fall svårt att ge ett exakt svar på er fråga då rättsläget inom detta område är lite oklart (lagen reglerar tyvärr inte exakt hur denna distinktion mellan äganderätten och allemansrätten ska göras) och även eftersom jag inte har information om alla omständigheter i ert fall. 

Men utifrån den ovan nämnda redogörelsen kan slutsatsen dras att det i detta fall spelar roll om det i ert fall handlar om att trädet befinner sig inom hemfridszonen eller inte. Befinner sig trädet inom hemfridszonen betyder det att markägaren har full äganderätt, alltså gäller allemansrätten inte där.

Min personliga rekommendation är dock att ni på frivillig väg försöker komma överens, då det rent ekonomiskt blir mycket dyrare att fortsätta driva frågan i en process. 

Jag hoppas att du känner att du har fått vägledning i din fråga. Om du skulle ha fler frågor eller behöva vidare juridisk rådgivning är du varmt välkomna att boka tid hos en av våra duktiga jurister på Familjens jurist.

 

Med vänliga hälsningar,

Elma

 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden