Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik

Möt en av våra jurister

 

Boka tid för rådgivning

*
Max tillåtna ord är:
*
*

Ni ska gå skilda vägar. Familjen ska splittras och den gemensamma bostaden måste bli två. Era saker ska delas upp. Känslorna och frågetecknen är många vid en separation.

  • Hur gör vi med bilen, den har ju jag betalat?
  • Hos vem ska barnet bo och vad händer om vi inte kommer överens?
  • Vem blir skyldig att betala underhåll?
  • Jag betalade båten men har tappat kvittot. Dessutom har jag handlat all mat, kan jag få ersättning för det?

I en skilsmässosituation tänker många på sig själva och den ena parten riskerar att bli sämre lottad. Har man barn blir det ännu mer komplicerat, såväl känslomässigt som ekonomisk och juridiskt. Dessutom gäller olika regler beroende på om ni är sambor eller gifta.

Att ansöka om skilsmässa
Vill båda skiljas och ni inte har några barn under 16 år så ansöker ni tillsammans om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Tingsrätten tar en avgift för detta. Kort efter att avgiften är betald och handlingarna skickats in, så beviljas skilsmässan. Det som sedan återstår är att göra en bodelning.

Barns boende under betänketiden
Om bara en av er vill skiljas så kräver lagen att ni tänker på saken i 6 månader efter ansökan om äktenskapsskillnad. I dessa fall kan det vara bra att söka juridisk hjälp och ni bör båda ha en egen juridisk rådgivare.
Har ni barn under 16 år krävs 6 månaders betänketid även om båda är överens om att skiljas.
Om ni inte kan komma överens om hur ni ska bo under tiden kan tingsrätten fatta ett tillfälligt beslut om vem som ska få bo kvar i den gemensamma bostaden och vem som ska ta hand om barnen. Tingsrätten kan även besluta om tillfälligt underhåll till barnen och om rätt till umgänge för den förälder som inte bor med barnen. Ju äldre barnet är desto större hänsyn tas till barnets egen vilja i fråga om hos vem barnet vill bo.

Rättshjälp och rättsskydd – ekonomiskt stöd vid skilsmässa
I vissa situationer och under vissa förutsättningar kan du få en del av kostnaderna betalda, antingen genom det rättsskydd som ofta ingår i någon av dina försäkringar eller genom den rättshjälp som är en del av den sociala skyddslagstiftningen. När du vänder dig till oss hjälper vi dig att undersöka möjligheterna att få rättsskydd eller rättshjälp.
Läs mer om Rättsskydd och Rättshjälp på Rättshjälpsmyndighetens hemsida.
(Sidan öppnas i ett eget fönster)

Bodelning för gifta
När skilsmässan är klar ska alla tillgångar, efter avdrag för skulder, delas. I en bodelning lägger man samman alla s.k. nettotillgångar i en pott. Sådant som inte ingår i bodelningen är enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev.
Som före detta makar får ni sedan hälften vardera. Hur ni praktiskt delar upp egendomen bestämmer ni tillsammans.
Enligt lagen får den som har störst behov av bostaden bo kvar. Finns det barn i äktenskapet så brukar den som bor med barnen få behålla hemmet. Den andre maken måste förstås kompenseras ekonomiskt om det gäller en fastighet eller bostadsrätt.

Avvikelser från huvudregeln
Om ni varit gifta kortare tid än 5 år finns möjlighet att frångå regeln om hälften var. Då delar ni istället på en mindre del. Har ni varit gifta i exempelvis 3 år är det normalt 3/5 av giftorättsegendomen som delas lika. 5-årsregeln omfattar även sambotiden före äktenskapet. Det finns också andra omständigheter som kan medföra att principen om hälften var frångås.

Bodelning för sambor
Lagen ger inte sambor samma rättsliga skydd som gifta. Bodelning kan, men behöver inte, begäras av en sambo när samboförhållandet upphör. I bodelningen ingår då bostad och bohag som man skaffat för det gemensamma boendet. Med gemensam bostad menas alltid permanentbostaden. Ett fritidshus faller alltså utanför bodelningen.
All annan egendom som var och en av samborna äger faller också utanför bodelningen, oavsett om den köpts, fåtts eller ärvts före eller under sambotiden. Var och en behåller alltså sin egen egendom.

Begäran om bodelning
Begäran om bodelning måste ske senast 1 år efter det att samboförhållandet upphör genom separation. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider måste begäran om bodelning ske senast vid bouppteckningsförrättningen.

Bostad och bohag – till den sambo som bäst behöver den
Vid separation har den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden eller bohaget, som skaffats för gemensam användning, rätt att få behålla denna egendom i samband med bodelning. Den som får vårdnaden om eventuella barn anses oftast ha störst behov. En förutsättning för att en sambo ska få överta bostad eller bohag som utgör samboegendom men som tillhör den andre sambon, är att övertagandet kan anses som ”skäligt”. Även en gemensam hyresrätt eller bostadsrätt som inte är samboegendom har en sambo rätt att överta vid separation. Det gäller om sambon bäst behöver bostaden och det kan anses skäligt. Om det inte finns gemensamma barn i samboförhållandet så krävs dock synnerliga skäl för ett sådant övertagande. Om övertagandet avser en bostadsrätt måste den som äger den kompenseras fullt ut ekonomiskt. Det finns olika tidsgränser för när man måste göra anspråk på övertagande enligt det vi skrivit här.

Underhåll till barn
För underhålla till barn gäller samma regler oavsett om man är gift eller sambo.
När barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna behöver ingen betala underhåll. Föräldrarna får då själva komma överens om hur man ska dela på kostnaderna för barnets utgifter.
Bor barnet mest hos den ena föräldern ska den andre betala underhållsbidrag tills barnet fyller 18 år. Storleken på underhållet kan föräldrarna bestämma själva och skriva avtal om.

Underhållsstöd är bra, underhållsbidrag är bättre
Om den underhållsskyldige föräldern inte har tillräckligt god ekonomi för att betala underhållsbidrag kan försäkringskassan betala underhållsstöd. Detta underhållsstöd får sedan den underhållsskyldige föräldern betala till försäkringskassan.
Bor barnet växelvis hos föräldrarna har varje förälder möjlighet att få halvt underhållsstöd för varje barn. Beloppet minskas beroende bland annat av hur hög den egna inkomsten är.
Om barnet fortfarande studerar när det fyller 18 år kan bidraget och stöden förlängas till och med juni det år det fyller 20 år. Då betalas pengarna direkt till barnet. Föräldrars underhållsskyldighet gäller dock tills barnet fyller 21 år om det fortfarande går i skolan.

Boka tid så berättar vi mer!

Citera oss gärna, men ange källan.