Hoppa till innehållet
Övrigt/annat

Hemfridsbrott att gå in med hjälp av extranyckel?

Hej.


När vi var bortresta tog ett barnbarn till oss våra extranycklar som vår dotter har för att se till lägenheten då och då. Hon bjöd in 3 kompisar till sig men tydligen spred sig ryktet bland ungdomarna så till slut var det en 12-15 ungdomar som festade i vår lägenhet. Ålder på ungdomarna var 15-16 år. Inga andra ungdomar än vårt barnbarn och en av kompisarna till henne är kända av oss. Man stal 3 liter sprit för totalt ca 1700 kr och förde ett sådant liv att grannar till slut ringde polisen. Sedan gick en anmälan till bostadsbolagets förvaltningschef som kontaktade oss direkt
vid vår hemkomst. Vi kollade runt med grannarna och skrev sedan ett brev med förklaringar på vad som inträffat. Vi fick ändå en erinran och prickades av bolaget för detta.


Hur bedöms detta rent juridiskt? Hemfridsbrott, stöld, egenmäktigt förfarande, mer? Har vår dotter även någon skuld i detta iom att hon förvarade våra nycklar så lätt åtkomliga för sin dotter?

Tacksam för svar.

Med vänlig hälsning

Rådgivarens svar

2019-11-18

Hej! 

Tack för att ni vänder er till Fråga Juristen. Som jag uppfattar frågan bor ni i hyresrätt. Jag kommer att gå igenom den rättsliga reglering jag finner är relevat, ge er svar på de frågor ni ställt och även ge er råd hur ni kan gå vidare i den aktuella situationen.

Brottsrubricering?

Den som olovligen intränger eller kvarstannar i annans bostad kan dömas för hemfridsbrott (4 kap. 6 § 1 st. Brottsbalken BrB). Det anses vara ett intrång om man går in i ett hus trots att dörren är olåst och man inte blir hindrad från att gå in. Det som avgör om det sker olovligen är viljan hos den som bor i bostaden.

Att gå in med någons nyckel borde i min mening kunna jämställas med att gå in genom en olåst dörr. Jag skulle också säga att intrånget är olovligt eftersom ni lämnat nycklarna till er dotter för att dottern ska gå in i lägenheten för att se till den. Det är svårt att anse att er vilja innefattade rätt för barnbarnet att gå in i lägenheten och ha fest i den. 

Den som vidtar åtgärd med egendom, som han eller hon har i besittning men vars äganderätt tillkommer någon annan, varigenom egendomen frånhänds den andre eller denne på annat sätt berövas sin rätt, kan dömas för olovligt förfogande (10 kap. 4 § BrB). 

Ni har också frågat om det skulle kunna röra sig om egenmäktigt förfarande. Egenmäktigt förfarande hittar ni i 8 kap. 8 § BrB. Jag tror dock att det är närmare att se det här som olovligt förfogande eftersom man kan anse att nyckeln är ett föremål som barnbarnet har i sin besittning (jag antar nämligen att hon bor på samma ställe där nyckeln förvarades). I och med barnbarnets agerande borde man kunna se det som att ni berövats rätt till er lägenhet.

Förvaringen av nycklarna och skadestånd

Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes frid ska ersätta den skada som kränkningen innebär (2 kap. 3 § skadeståndslagen, SkL). En skadevållare under 18 år kan få ersätta skadan om det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL). Annars ansvar föräldern som har vårdnaden (3 kap. 5 § SkL). Skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet (5 kap. 6 § SkL).

Jag hittar inget ansvar för er dotter för att hon förvarade nycklarna lättåtkomligt. Däremot kan hon eller barnbarnet bli skadeståndsskyldiga för hemfridsbrottet om det anses vara en allvarlig kränkning. Om det är det vågar jag inte uttala mig om utifrån de fakta jag har.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis torde ert barnbarn ha gjort sig skyldigt till hemfridsbrott och kanske även olovligt förfogande. Vad gäller er dotters förvaring av extranycklarna borde det inte aktualisera något ansvar varken straffrättsligt eller civilrättsligt. Skadestånd kan bli aktuellt om kränkningen som hemfridsbrottet inneburit bedöms som allvarlig.

Handlingsplan och råd

Jag vill börja med att beklaga situationen ni hamnat i och jag förstår om den gör er ledsna. Det kan vara bra att kontakta både polis och en jurist kunnig i brottmål så att situationen kan redas upp på bästa sätt.

Gör ni en polisanmälan är mitt råd att försöka ta reda på så mycket ni kan om vilka som var på festen så att polisen får något underlag att jobba med. Det finns alltid risk att polisen lägger ned eller inte ens inleder en förundersökning om det finns lite bevis i det inträffade. Man kan dock alltid begära överprövning av beslut att lägga ned förundersökning och en nedlagd förundersökning betyder egentligen bara att förundersökningen är ”vilande”. Den kan alltid återupptas om det kommer in ny och relevant bevisning i efterhand. Det här betyder att om ni får mer information som kan vara till nytta i det som hänt kan ni alltid anmäla det till polisen även i ett senare skede och även om förundersökningen lagts ned.

Jag hoppas att ni fått svar på era frågor. Har ni frågor om något annat är ni alltid välkomna att vända er till Fråga Juristen på nytt eller kontakta Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden