Hoppa till innehållet
Familj & barn

Umgänge och resekostnader

Hej
Jag och min före detta sambo har levt tillsammans i sex år och har en son på 1,5 år.
Förhållandet tog slut i april och sedan dess har det varit en kamp. Efter tre dagar sa hon upp sig från sitt arbete, tog hon vår son och flyttade 40 mil. Jag har varit tillmötesgående i detta, allt för sonens bästa. Just nu är sonen skriven hos henne och jag betalar underhåll. Vi träffas hos familjerätten i hennes nuvarande hemkommun i ett försök att komma överens kring sonen, umgänge mm.
Läget just nu: Min före detta sambo sätter alla regler för mitt umgänge med sonen då hon hävdar att hon ej litar på mig (att jag kan ta hand om honom), jag får inte träffa sonen utan att hon är med och det innebär även att dessa möten sker hemma hos dem. Då hon sa upp sig från sitt fasta jobb när hon flyttade har hon ej då möjlighet att "bidra" ekonomiskt när jag är tvungen att resa.
Ex förra mötet: Tåg från Södertälje-Skövde, buss från Skövde-Lidköping, taxi från Lidköping-deras hem - kostnad: 2200kr. Jag fick träffa sonen i 1,5 timme. Detta är ohållbart!
Jag har inte råd att träffa sonen så ofta jag vill samt att jag vill ju helst träffa honom utan att hon är med. Till detta skall också resor till familjerätten läggas till (1000kr/gång) och vill jag träffa sonen fler dagar i rad blir det även kostnad för boende.
Hon hävdar att hon ej kan bidra ekonomiskt då hon ej har arbete men är inte detta ett förhindrande/försvårande i umgängesrätten?

Inför kommande möte hos familjerätten vill jag veta lite kring mina skyldigheter samt rättigheter kring umgänge, vad kan jag kräva? (självklart kräver jag inte att sonen skall åka 40 mil enkel resa då han är 1,5 år). Kan hon ställa alla dessa krav kring umgänget som hon gör?
Hon ville även ansöka om enskild vårdnad men ändrade sig efter mötet hos familjerätten då de påpekade att tingsrätten skulle ställa sig väldigt frågande kring varför hon tog sonen och flyttade.

Väldigt rörigt, men kontentan är: vad kan jag göra åt min situation? Vilka skyldigheter och rättigheter har jag? Vad kan jag kräva?
 

Rådgivarens svar

2018-07-05

Hej! Tack för att du hör av dig till oss på Fråga Juristen med dina frågor. Beklagar verkligen din situation. Nedan följer information om vad som gäller rättsligt kring de frågor du ställt.

Barnets boende
Till att börja med vill jag informera om att barnets boende är en sådan fråga som föräldrar med gemensam vårdnad måste överenskomma om. Du hade haft all rätt att neka henne att flytta med barnet.

Resekostnader
Vad gäller resekostnader framgår av 6 kap. 15 b § FB att boendeföräldern ska vara med och betala de resekostnader som uppstår vid barnets umgänge med den andra föräldern. Fördelningen av resekostnaderna ska ske med hänsyn till vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga, precis som vid underhållsbidrag, och övriga omständigheter. En övrig omständighet kan exempelvis vara att den ena föräldern flyttar långt bort utan någon godtagbar anledning, (lagkommentarer från Oldenstedt, Föräldrabalk (1949:381) 6 kap. 15 b §, Lexino 2017-12-17)).

Umgänge
Enligt 6 kap. 15 § FB ska barnet ha rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Det är således inte föräldrarna som har rätt till umgänge med barnet, utan tvärtom. Detta är ju dock svårt när ett barn är så pass litet som ert.

Av samma bestämmelse framgår även att barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Det finns dock ingen sanktion för när detta inte sker. Hur umgänget ska ske är inte reglerat i lag utan det är upp till föräldrarna att komma överens om detta. Det skulle vara alltför långtgående lagstiftning om den skulle bestämma hur föräldrar ska uppfostra sina barn ihop. Detta kan du ändå ta upp hos familjerätten eftersom den andra föräldern faktiskt är skyldig att samarbeta i denna fråga.

Angående din fundering kring att den andra föräldern alltid är med vid ditt umgänge med sonen så framgår det inte av lag eller liknande hur själva umgänget ska utövas. Däremot kan rätten efter talan bestämma om umgänge, enligt 6 kap. 15 a § FB. Det är även möjligt att göra ett avtal hos socialnämnden, vilket kanske är mer intressant för din del inför det kommande besöket.

Gemensam vårdnad och samarbetssvårigheter?
En bestämmelse som kan vara väldigt viktig för dig att känna till är 6 kap. 5 § 2 st. FB. Enligt den får inte domstolen döma till gemensam vårdnad för två föräldrar som har samarbetssvårigheter. Anledningen till att jag nämner detta är för det fall den andra föräldern återigen skulle få för sig att ansöka om ensam vårdnad. Det som då talar mot henne är som sagt att hon var den som flyttade så pass långt bort med barnet. Det som talar till nackdel för dig är att du medgav flytten samt att barnet nu har bott enbart med den andra föräldern. Att barn ska omges av trygghet och nära kontakt med bägge sina föräldrar är något som genomsyrar synen på vårdnad och umgänge, men samtidigt kan det beaktas att pojken som är så pass liten inte ska ”rivas upp” från sin hemmiljö.

Avslutning
Sådana frågor som ovan har behandlats finns det inte riktigt några entydiga svar på i lagen eftersom det är upp till föräldrarna hur de ska uppfostra deras barn. Hoppas att du känner att du ändå har fått vägledning inför ditt kommande besök hos familjerätten och att du får träffa din son oftare.

Vänliga hälsningar,
Beatrice

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden