Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan jag få ensam vårdnad?

Hej, Rebecca heter jag.
Jag och mitt ex separerade i slutet på februari och vi flyttade isär 10/3 efter det hade vi bra kontakt i ett par dagar samt han och Vårat gemensamma barn. Den 20/3 får jag veta att jag är gravid då med hans barn, bara för att han är arg på mig över det så vill inte han ha kontakt med varken mig eller Vårat barn som redan finns. Efter detta har dom endast träffats 1 gång vilket var i slutet på maj.
Nu till saken är att han vill inte ge ifrån sig sin del av vårdnaden men vill heller inte ha någon kontakt med sitt barn eller mig vilket försvårar samarbetet något oerhört oss emellan vilket jag tycker är en viktig del för att kunna ha delad vårdnad. Vi har varit hos familjerätten som finns på kommunen för sammarbetsamtal och det vi kom överens om där är inget han håller alls. Han har fortfarande inte träffat sin son något och hör heller inte av sig som vi kommit överns om hos familjerätten. Han får inte heller träffa sin son utan en kontaktperson då han brukar våld även mot sitt barn. Jag vill bara ha ensam vårdnad för att underlätta för mig och min son men hört att det är svårt att få och undrar om ni tror jag har rätt till hela vårdnaden i detta? Oavsett kommer jag stämma honom på vårdnaden men vill höra hur goda eller inte goda chanser man har.
Tack för svar mvh Rebecca  

Rådgivarens svar

2017-07-10

Hej, tack för din fråga och för att du vänder dig till Fråga Juristen! Reglerna om vårdnad hittar du i föräldrabalken, (FB). Här nedanför kommer jag att börja med att förklara vad man tar hänsyn till vid vårdnadstvister för att sedan avsluta med en bedömning av ditt specifika fall.

Barnets bästa vid vårdnadstvister

I frågor och tvister som rör ett barns vårdnad är det barnets bästa som ska vara avgörande. Barnets bästa är alltså den enda målsättningen vid avgörandet av vårdnadstvister, detta innebär att det inte finns några andra intressen (exempelvis rättvisa mellan föräldrarna) som kan komma att gå före barnets bästa. I lagtext hittar man bestämmelsen om barnets bästa i 6 kap. 2 a § FB. Vad den bestämmelsen säger är helt enkelt att man vid beslutande om exempelvis barnets vårdnad ska se situationen ur barnets synvinkel och fatta ett beslut utefter vad som är bäst för barnet. 

Det går inte riktigt att rent objektivt fastställa vad som är barnets bästa. Däremot kan sägas att det som ska vägas in bland annat är risken för att barnet eller annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller annars far illa. Även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska beaktas. Vad gäller barnets egen vilja ska även denna tas i beaktning i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Gemensam vårdnad anses ofta vara det bästa för barnet. Om någon av föräldrarna vill få ändring i vårdnaden ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller att en förälder ska få ensam vårdnad, detta framgår av 6 kap. 5 § FB

Bedömningen i ditt fall

Som du nämner kan det vara svårt att få ensam vårdnad om sitt barn. Det har till stor del sin grund i att det anses vara av stor vikt att barnet har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar och att det därför ofta är förenligt med barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad. Däremot är det som sagt viktigt att det är barnets bästa som är avgörande i beslutet vårdnad vilket innebär att en individuell prövning alltid måste göras av omständigheterna i det enskilda fallet. 

Samarbetssvårigheter

Det finns en del omständigheter som kan tala mot gemensam vårdnad. En sak som ska vägas in enligt 6 kap. 5 § 2 st. FB är föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Det förhållandet att samarbetet mellan föräldrarna fungerar så dåligt att barnet drabbas negativt av det kan tala mot gemensam vårdnad. Du skriver att ditt ex inte vill ha kontakt med dig eller med ert gemensamma barn och att han därmed försvårar samarbetet mellan er. Du skriver även att ni har samarbetssamtal där han inte håller vad ni kommer överens om. Jag tolkar det därför som att samarbetet mellan er inte riktigt fungerar och om detta påverkar ert barn negativt kan det väga mot gemensam vårdnad och för ensam vårdnad. 

Våld mot barnet eller annan i familjen

En annan sak som är av stor vikt och kan tala mot att vårdnaden ska vara gemensam är om den ena föräldern utsätter barnet eller annan i familjen för våld, trakasserier eller annan kränkande benhandling. Då har det ansetts vara bäst för barnet att den föräldern inte har del i vårdnaden. Du skriver att ditt ex brukar våld mot ert gemensamma barn vilket är något som väger mot att vårdnaden ska vara gemensam. 

Slutsats

Det är svårt för mig att bedöma hur dina chanser för ensam vårdnad ser ut eftersom det som sagt sker en helhetsbedömning från fall till fall när rätten beslutar i frågor kring ett barns vårdnad. Som du säkert förstår är det väldigt många faktorer som ska vägas in och det är därför svårt att göra en säker bedömning endast utifrån det du berättar i din fråga. Det jag kan säga är att vikt brukar läggas vid föräldrarnas samarbetsförmåga och dess påverkan på barnet samt om en förälder anses var olämplig exempelvis för att hen brukar våld mot någon i familjen. Detta sätts ofta i relation till barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Utifrån vad du berättar för mig i din fråga kan jag konstatera att det föreligger omständigheter i ditt fall som talar för att du ska få ensam vårdnad, men hur utfallet kommer att bli i domstol är ändå svårt att bedöma. 

Om du vill ha ytterligare hjälp med det här är du varmt välkommen att boka en tid med någon av våra duktiga jurister på Familjens jurist, det kan du göra här.

Jag hoppas att du är nöjd med svaret och jag önskar dig all lycka till!

Vänligen, 

Emma Andersson

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden