Hoppa till innehållet
Familj & barn

Förutsättningar för närståendeadoption

Närståendeadoption!
Jag blev bonusmamma till 2 flickor när de var mycket små, ena var under 2 år och andra var 3 månader. Barnen har under alla år sett mig som sin mamma då relationen till deras biologiska mor varit dålig. Biologiska mamman har psykiska sjukdomar som depression, ångest och borderline och hon har haft det typ hela sitt liv. Idag är barnen 10 år samt 8 år. Pappan är ensam vårdnadshavare och biologiska mamman blev av med vårdnaden pga alla hennes psykiska problem samt samarbetssvårigheter med pappan, för ca 2-3 år sedan.
Jag och pappan separerade för ca 4 år sedan, vi har även 2 andra gemensamma barn. Dock har vi alltid haft bra relation och jag har haft hans barn (dom jag vill adoptera) växelvis boende hos mig ända sedan vi separerade.
Det yngsta av barnen har dock umgänge med den biologiska mamman varannan helg.
Den äldsta vägrar träffa biologiska mamman och de har inte sett varandra på 4-5 år. Den äldsta, 10 åringen, vill dessutom själv bli adopterad av mig och vill inte bli refererad som dotter till biologiska mamman över huvud taget. Hon mår själv dåligt av att fröknar i skolan kallar mig för Melissa, då hon vill att alla ska säga mamma om mig ist. Ingen av hennes vänner vet ens om att jag ej är biologisk mamma.
Pappan som är ensam vårdnadshavare vill också att jag ska adoptera barnen.
Men:
-Vi är ju som sagt inte i ett förhållande, hur ställer sig lagen till detta? Kan jag ändå adoptera eftersom jag har både hans och barnens medgivande?
- Vad har den biologiska modern att säga till om saken, kan hon stoppa processen? Hon kommer med all säkerhet inte att gå med på detta. Men åter igen så är hon inte vårdnadshavare, samt att hon har psykiska problem, samt att hon inte ens träffat den äldsta på flera år.
- Den yngsta träffar Biologiska mamman varannan helg, är inte detta ett stort problem?
-Min största prio är iaf att adoptera den äldsta som faktiskt mår dåligt över att jag inte är hennes juridiska förälder, samt att hon aldrig haft en god eller tät relation till biologiska modern. Har jag större möjligheter att få igenom en adoption med henne än den yngre?
Vad har jag för chanser och vad ska jag göra?

Rådgivarens svar

2017-08-24

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med dina frågor! Regler som svarar på dina frågor finns i föräldrabalken (FB). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå tillväga.

Allmänt om förutsättningarna för närståendeadoption:

En närståendeadoption innebär att man adopterar ett barn som man har en nära relation till. Oftast är det en makes barn. En man eller kvinna som har fyllt 25 år får adoptera enligt 4:1 FB. Makar får inte adoptera annat än tillsammans såvida inte ena maken vill adoptera den andre makens barn så kallad närståendeadoption enligt 4:3 FB. När man ska adoptera ett barn som är under 18 år krävs det samtycke från båda föräldrarna enligt 4:5a FB. Detta innebär att barnets båda biologiska föräldrar som huvudregel måste samtycka till adoptionen. Ett sådant samtycke krävs dock inte om föräldern lider av en allvarlig psykisk störning, befinner sig på en okänd ort eller är utan del i vårdnaden enligt 4:5a st. 2 FB. Trots att samtycke inte krävs från en biologisk förälder ska denne ändå höras i adoptionsärendet enligt 4:10 st. 3 FB.

Förutom föräldrarnas samtycke måste även barnet lämna samtycke om denne har fyllt 12 år enligt 4:5 FB. Om barnet inte har fyllt 12 år kommer domstolen ändå att ta hänsyn till barnets vilja med hänsyn till dess ålder och mognad. Domstolen prövar nämligen syftet och lämpligheten med adoptionen. I bedömningen beaktas om adoptionen är till fördel för barnet och om sökanden (den som vill adoptera) har uppfostrat barnet eller vill göra det. Det som är avgörande är om adoptionen är barnets bästa enligt 4:6 FB.

Tillämpning i ditt fall:

I ditt fall är du inte gift med pappan till barnen då ni har separerat. Gemensam adoption är därför inte aktuellt. Under förutsättning att du har fyllt 25 år har du möjlighet att adoptera barnen, du behöver inte vara i något förhållande med barnens pappa. Båda barnen är under 18 år vilket innebär att barnens biologiska föräldrar måste ge sitt samtycke. I ditt fall vill pappan att du ska få adoptera barnen men du tvivlar på att mamman lämnar sitt samtycke. Med hänsyn till att mamman dels lider av en psykisk störning, dels är utan del av vårdnaden (då pappan är ensam vårdnadshavare) kommer samtycke inte att behövas från mamman. Mamman kommen dock ändå höras i adoptionsärendet om det går men hon har ingen möjlighet att rättsligt förhindra adoptionen. Då båda barnen är under 12 år behövs inget samtycke från barnen. Att det yngsta barnet träffar mamman då och då utgör inget hinder för adoptionen. Domstolen kommer dock ta hänsyn till barnens vilja med hänsyn till deras ålder och mognad. Skulle det yngsta barnet då inte vilja bli adopterad kommer detta givetvis att vägas in med hänsyn till barnets ålder.

Sammanfattning och rekommendation:

I ditt fall har du sammanfattningsvis goda möjligheter att vinna framgång med adoptionen. Domstolen kommer beakta att du uppfostrat barnet och din vilja att fortsätta göra det. Jag rekommenderar dig därför att lämna in en ansökan till tingsrätten då du vill adoptera en närståendes barn. Domstolen kommer därefter att begära ett yttrande från socialtjänsten som kommer utreda om adoptionen är till barnens bästa. För att utredningen ska kunna starta måste faderskapsutredningen vara nedlagd. Ansökan görs genom att fylla i en blankett (se här) eller genom att man själv skriver ansökan som ett brev. Personbevis för den sökande (du i detta fall) och barnen, kopia på socialtjänstens beslut om att faderskapsutredningen är nedlagd och samtycke från den som är barnets vårdnadshavare (pappan) ska skickas med som bilagor till ansökan. Personbevisen kan beställas på skatteverkets hemsida här. Samtycke från pappan kan skrivas som ett brev. Ansökan ska skickas till närmaste tingsrätt.

Hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor. Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet.

 

Med vänlig hälsning,

Valentina Challma

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden