Hoppa till innehållet
Familj & barn

Får man flytta med sina barn utan den andre vårdnadshavarens samtycke?

Hej. Har barn med en svensk och vi ville flytta tillbaka till mitt hemland. Nu säjer hon att hon inte vill/kan. Vilka rätter/möjligheter har jag. Behöver hjälp.
Tack! 

Rådgivarens svar

2021-02-28

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Inledning

Jag förstår det som att du vill flytta med hela din familj till ditt hemland. Tyvärr finns det inga regler kring detta. Du har alltså ingen laglig rätt att flytta till ditt hemland med din fanmilj, oavsett om du och din maka tidigare kommit överens om att flytta. Däremot finns det en del regler kring barns boende. Jag tänkte därför redogöra för dessa nedan.

Barns boende

Om båda föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen så ansvarar de gemensamt för barnets personliga angelägenheter såsom t.ex. barnets boende (föräldrabalken 6 kap 2 §). Det betyder att föräldrarna helt enkelt får komma överens om vart barnen ska bo och med vem.

Att komma överens om barnens boende är emellertid inte alltid det lättaste- Om föräldrarna är oense kring barnets boende kan man göra något utav följande:

  • Kontakta kommunens familjerådgivning för att ändå försöka komma överens. Familjerådgivningen är gratis och ska finnas hos varje kommun.
  • Skriva ett avtal om boende. Avtalet gäller under förutsättning att det är skriftligt och att socialnämnden har godkänt det (föräldrabalken 6 kap 14 a §). Detta alternativ förutsätter dock givetvis att man kan komma överens om boendet och är därför inte ett lämpligt alternativ om man har samarbetssvårigheter. Det kan dock vara ett alternativ om man får stunden är överens i syfte att förhindra meningsskiljaktigheter i framtiden.
  • Väcka talan vid domstol (föräldrabalken 6 kap 14 a §). Detta rekommenderar jag som en absolut sista utväg. Domstolsprocesser kan bli både tidskrävande och ekonomiskt påfrestande. Barnen kan dessutom fara illa och därför bör man endast väcka talan vid domstol vid svåra fall. Du kan läsa mer om hur man väcker talan vid domstol här.

Avslutningsvis kan sägas att när ett beslut om ett barns boende fattas hos till exempel en domstol så ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid

  • risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
  • barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Därutöver ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (föräldrabalken 6 kap 2 a §).

Har du rätt att flytta vart du vill? Egenmäktighet ned barn

Det ska också sägas att du såklart har rätt att flytta vart du vill. Detta är ingenting som din maka kan påverka. Situationen kan dock bli annorlunda om du vill flytta med barnen. brottsbalken stadgas nämligen att den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under 15 år egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren utan beaktansvärt skäl och utan tillåtelse och därigenom själv tar sig rätt kan dömas för egenmäktighet med barn (brottsbalken 7 kap 4 §). Det kan alltså vara ett brott att flytta med sina barn utan den andre värdnadshavarens tillåtelse. Detta förutsätter dock att man flyttar så pass långt bort att det blir i princip omöjligt eller åtminstone betydligt svårare för den andre vårdnadshavaren att träffa barnen.

Barnens självbestämmanderätt

Som vårdnadshavare har man förvisso en rätt att bestämma i vissa frågor som rör barnet, men barn har också en s.k. självbestämmanderätt. I föräldrabalken stadgas först och främst att vårdnadshavarna har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (föräldrabalken 6 kap 11 och 13 §§). Med personliga angelägenheter avses t.ex. vilken skola barnet ska gå i eller var barnet ska bo. Vidare stadgas det dock att vårdnadshavarna i takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (föräldrabalken 6 kap 11 och 13 §§). Sammanfattningsvis innebär alltså detta att barn har en självbestämmanderätt som dessutom ökar i takt med att de blir äldre.

Vad gäller i ditt fall?

Du har tyvärr ingen rätt eller möjlighet att flytta med din familj till ditt hemland, åtmimstone inte så länge som din maka motsätter sig det. Däremot har du en rätt att flytta på egen hand, men du kan då inte ta med dig barnen ifall din maka motsätter sig detta.

Mer än så kan jag tyvärr inte hjälpa dig. Jag hoppas ändå du känner att du fick svar på din fråga. Har du några vidare funderingar är du välkommen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden