Hoppa till innehållet
Familj & barn

Beslut om barnets skolgång

Kan en förälder som väljer att flytta bestämma på egen hand var barnet ska gå i skola trots att det enligt den andra föräldern inte är det bästa för barnet?Rådgivarens svar

2021-04-18


Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Regler kring vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB)


Barnets bästa

I din fråga nämner du barnets bästa, jag vill därför börja med att ta upp 6 kap. 2 a § FB som handlar om just principen om barnets bästa. Av paragrafen framgår att  barnets bästa alltid ska vara avgörande i alla beslut som rör barnet. Vid bedömningen av vad som är det bästa för barnet ska det fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp samt vid risken för att barnet förs bort, hålls kvar eller annars far illa. Det ska också fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Man ska också hänsyn till barnets egen vilja med beaktande av barnets ålder och utveckling. I varje enskilt fall måste det göras en bedömning av vad som är barnets bästa utifrån de individuella omständigheterna. 


Vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter

Enligt 6 kap. 11 § FB har barnets vårdnadshavare rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål i takt med barnets ålder och utveckling. Vid delad vårdnad gäller det som står i 6 kap. 11 § FB för båda vårdnadshavarna tillsammans enligt 6 kap. 13 § FB. Jag vet inte om föräldrarna i situationen du undrar över har gemensam vårdnad eller inte, men om de har det så ska alltså föräldrarna ta beslut kring barnet gemensamt. 


Beslut av ingripande betydelse för barnets framtid

Om den ena vårdnadshavaren är förhindrad att ta del i beslut som inte utan olägenhet kan skjutas upp kan den andra vårdnadshavaren få ta vissa beslut på egen hand om besluten inte är av ingripande betydelse för barnets framtid (om det inte är så att barnets bästa uppenbarligen kräver det). Ju mer betydelsefullt ett beslut är desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Just beslut kring barnets skolgång är en sådan typ av beslut som ska tas av vårdnadshavarna gemensamt. En vårdnadshavare som har bestämt sig för att flytta kan alltså inte på egen hand ta beslutet om var någonstans barnet ska gå i skola. Enligt 6 kap. 18 § FB kan föräldrar få hjälp att nå enighet i frågor om barnet genom samarbetssamtal. 


Sammanfattning och rekommendation

Båda vårdnadshavarna ska alltså vara delaktiga i beslut kring barnets skolgång, den ena vårdnadshavaren kan inte bestämma över det på egen hand. För att få hjälp genom samarbetssamtal kan föräldrarna kontakta familjerätten i sin kommun. Barnets bästa ska vara avgörande för beslut kring barnet, men eftersom barnets bästa är olika i varje enskilt fall kan jag inte på rak arm ta ställning till vad som är det bästa för barnets bästa i just ert fall. Min rekommendation är att ta kontakt med en jurist här hos Familjens jurist eftersom de är mycket kunniga inom frågor som rör vård av barn. Familjens jurist kan även hjälpa till med rådgivning före och efter ett eventuellt samarbetssamtal. 

Jag hoppas ändå att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en ny fråga till oss. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden