Hoppa till innehållet
Familj & barn

Är umgängesförälder skyldig att lämna upplysningar om umgänget till förälder med ensam vårdnad?

Hej.
Jag har ensamvårdnad om min son som är drygt 3 år.
Pappan har endast umgängesrätt 2timmar/varannan vecka.
Idag har det varit umgänge o när jag skulle hämta så berättat min son att han åkt bil med pappa så jag frågar varför och vilken bilstol. Då visar det sig att han har åkt i en framåtvänd bilstol(från 5 år) men dom ser inte problemet(han och hans mamma och mormor som alltid är med på umgänget).
Förklarar att han ej får åka i en sån utan att det ska vara i en bakåtvänd.
Då får jag som svar att det bestämmer inte jag.
Förklarar då för pappan att han inte får åka nånstans med min son utan att först kolla med mig så det är ok. Och sen att han har skyldighet att berätta vad dom gör under tiden det är umgänge och då får jag som svar att det har jag inte med att göra. 
 

Rådgivarens svar

2017-07-22

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen. Regler om vårdnad och umgänge finner du i kapitel 6 i föräldrabalken (1949:381) (FB), och reglering gällande bilbarnstol i kapitel 4 i trafikförordningen (1998:1276) (TraF). Nedan kommer jag kort sammanfatta vad som gäller samt återanknyta till dina angivna omständigheter.

Vårdnadsansvaret
Av FB 6:2 framgår det att den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. Vårdnadshavaren ska även se till att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vidare framgår det av FB 6:11 att den som är ensam vårdnadshavare både har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Detta innebär att vårdnadshavaren ensam bestämmer kring juridiska frågor som rör barnet, såsom exempelvis boende, skola och vård m.m.

Upplysning vid umgänge
Barnet har rätt till umgänge med båda föräldrarna även om den ena föräldern har ensam vårdnad, vilket framgår av FB 6:15. I st. 4 i samma paragraf regleras vårdnadshavarens upplysningsskyldighet gentemot umgängesföräldern. Vårdnadshavaren har en skyldighet att upplysa den andra föräldern om sådana omständigheter som har betydelse för umgänget såsom barnets skolgång, hälsotillstånd, fritidsintressen m.m. Motsvarande lagstadgad upplysningsplikt för umgängesföräldern finns inte, men umgängesföräldern har ändå ett ansvar för att umgänget genomförs på ett tryggt och omsorgsfullt sätt. Som ensam vårdnadshavare och boendeförälder bör du således få information om vissa viktiga saker, som var ditt barn ska vara under umgänget och hur du kan få kontakt med umgängesföräldern om det skulle behövas. Sådana uppgifter behöver du ha tillgång till, som ensam vårdnadshavare, för att du ska kunna utöva ditt vårdnadsansvar. Du har emellertid ingen rätt att bestämma hur och var ett umgänge ska utföras, men som vårdnadshavare har du ändå en skyldighet att överväga om umgänget ska ställas in om det finns omständigheter som talar för att ditt barn kan fara illa av umgänget. Ett sådant övervägande får emellertid bara baseras på faktiska och konkreta omständigheter och det ska vara tydligt att umgänget är uppenbart olämpligt. Vad som är uppenbart olämpligt ska alltså inte baseras på vårdnadshavarens subjektiva oro, utan utefter risker som är av betydelse för barnets trygghet. Sådana risker kan exempelvis vara förekomsten av missbruk, hot och våld eller andra likande orsaker.

Det faktum att din sons pappa var ute och åkte bil under umgänget utgör alltså inte en sådan risk att umgänget kan anses vara uppenbart olämpligt, och även om han bör upplysa dig om var umgänget ska äga rum eller hur du får tag på honom så får han ändå åka bil med sonen under tiden för umgänget.

Felvänd bilbarnstol
I TraF 4:10 finns allmänna regler om bilbälte och skyddsanordningar för barn som färdas med bil. Där framgår det i p. 1 att barn som är kortare än 135 cm ska använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning. För barn under tre år stadgas det i p. 3 att barnet inte får färdas i ett fordon som inte har en särskild skyddsanordning för barn, med undantag för tillfälliga taxiresor. Om barnet emellertid är tre år eller äldre, men kortare än 135 cm, får barnet inte färdas i en bil som inte har en särskild skyddsanordning, med undantag för kortare sträckor, vilket framgår av p. 2.

Som jag förstår av dina uppgifter så har din son haft en bilbarnstol, men som varit framåtvänd och avsedd för barn från fem år. Det framgår inte av lagtext vilken bilbarnstol som ska användas utan anger bara krav på någon typ av särskild skyddsanordning. Det vore emellertid orimligt att påstå att ett spädbarn kan sitta i exempelvis en bältesstol på ett betryggande sätt. Din oro som förälder är förståelig, men om din son är över tre år gammal har pappan rätt att, i undantagsfall, köra tillfälliga kortare transportsträckor utan bilbarnstol. I er situation har pappan använt en bilbarnstol, även om den är avsedd för äldre barn. Ålderangivelser är dock bara en rekommendation, även om det finns mer än goda skäl att följa dessa för att skydda sitt barn på bästa sätt när olyckan är framme. Om det är så att din son inte fyllt tre år ännu är det lag på att man måste ha bilbarnstol, men som jag nämnde ovan så anges det inte i lagen vad för typ av bilbarnstol som ska användas, utan bara att en särskild skyddsanordning måste användas.

Sammanfattning
Vad jag kan se så har inte pappan till din son brutit mot lagen, varken när det kommer till att inte underrätta dig om vad han och sonen hittar på under umgängena eller om det faktum att han åkt bil med sonen i en bilbarnstol som är anpassad för äldre barn. Det är emellertid möjligt att det skulle kunna anses som ett lagbrott om bilbarnstolen var uppenbart opassande för barnets ålder. Jag kan dock inte svara på om så är fallet i just din situation eftersom det finns vissa framåtvända bilbarnstolar för treåringar också. Min rekommendation till dig är att försöka prata med pappan  om hur du känner kring din sons säkerhet när han åker bil i en felvänd bilbarnstol. Det bästa vore om ni kunde komma till en samförståndslösning och att även han kan inse att det är säkrare för sonen att åka i en bakåtvänd bilbarnstol anpassad för sonens ålder. Det bästa för alla inblandade är om ni faktiskt kan komma överens om saker som rör er son och att ni kan föra en dialog om vad som händer i er sons liv både hos dig och hos pappan under umgängena, även om det kan vara svårt. 


Jag hoppas du fick svar på dina funderingar.

Med vänliga hälsningar,
Sara
 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden