Hoppa till innehållet
Familj & barn

Adoption av sambos barn

Hej jag undrar vad man kollar på när man gör en adoptionsansökan av sambos barn. Har inte varit skriven på samma adress tidigare som både min sambo och hans son då jag haft studier i annan ort. Har skrivit mig på denna adressen nu pågrund utav ansökan men även av andra skäl. Undrar ifall de har en påverkan av att dom ser att vi inte haft samma folkbokföringsadress sedan innan men jag har till stor del vart en del av deras liv. Har varit en del av vardagen men andra ord.

Rådgivarens svar

2021-02-11

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för generella regler på området som följs av en rekommendation. Bestämmelser om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB)

Barnets bästa 
Jag vill börja med att klargöra att principen om barnets bästa alltid är avgörande i frågor som rör adoption. Principen finns lagfäst i 4 kap. 1 § FB och är tillämplig vid adoption av den som är under 18 år. Principen innebär att inga andra intressen ska gå före barnets bästa. 

Adoption av sambos barn
4 kap. 6 § andra stycket FB reglerar möjligheten för en sambo att med sin sambos samtycke adoptera sambons barn. Barnet blir då sambornas gemensamma barn, se 4 kap. 21-22 §§ FB

Vilka omständigheter beaktas? 
Din fråga gäller vad som är relevant vid adoptionen. Av 4 kap. 2 § FB framgår att ett barn endast får adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Bedömningen av om adoptionen är lämplig ska göras i varje enskilt fall och samtliga relevanta omständigheter ska beaktas. I paragrafens andra stycke står det att man vid lämplighetsprövningen särskilt ska beakta barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera. Jag kan inte förutspå exakt hur bedömningen kommer gå till i just ert fall, men som ovan nämnt ska samtliga relevanta omständigheter beaktas. Därför skulle folkbokföringsadress och skälen till adressändring kunna beaktas, men även den omständigheten att du skriver att du varit en stor del av barnets liv och vardag torde beaktas enligt 4 kap. 2 § FB

Rekommendation 
För ytterligare rådgivning skulle jag rekommendera att ta kontakt med en erfaren jurist som kan titta närmare och mer noggrant på omständigheterna i er situation. Jag kan tipsa om Familjens jurist som kan hjälpa till i frågor om adoption, ge rådgivning inför en adoption samt  biträda under adoptionsprocessen. På deras hemsida finns möjlighet att boka tid för telefon- eller onlinemöte

Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden