Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Vad gäller om bostadsrättslägenhetens area är mindre än vad som följer av avtalet?

Hej! Köpte en lägenhet 2015 via mäklare där det uppgavs att lägenheten var 69 m3. Vi gjorde ingen kontroll av ytan.
Nu 2020 sålde vi lägenheten och när vi skulle diskutera vår försäljning med vår mäklare så hittade vi inte vårt köpekontrakt. Kom inte ihåg vad där stod så vi gick efter vår grannes försäljning där det uppgavs 72 m3. Vi hade sparat hennes annons från hemnet som var lätt att hitta. Exakt likadan lägenhet som vår (liten förening bara 14 st lägenheter).Föreningen har gamla uppgifter på att lägenheten är 72 m3 och några uppgifter på att den är 64 m3 som jag fick reda på i efterhand. Nu har det visat sig att lägenheten är 64 m3 efter mätning som jag var med på. Vår köpare gjorde heller ingen kontroll av ytan förrän nu i efterhand. Nu kräver vår köpare oss på kompensation av 8 m3. Vad kan jag göra?

Rådgivarens svar

2020-07-30

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

En bostadsrättslägenhet är lös egendom, vilket gör att köplagen (KöpL) blir tillämplig. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Vad räknas som fel enligt KöpL?

En bostadsrättslägenhet ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Om lägenheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig, 17 § KöpL. Fel föreligger även om lägenheten inte överensstämmer med sådana uppgifter om lägenhetens egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av lägenheten eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 18 § KöpL. I ditt fall har fel uppgifter lämnats om lägenhetens area, vilket innebär att fel kan föreligga.

Köparens undersökningsplikt

Köparen har normalt ingen skyldighet att undersöka varan före köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder, 20 § 2 st. KöpL. Undersökningens omfattning kan minska om säljaren ger preciserade uppgifter om lägenhetens egenskaper. Köparen har dock en skyldighet att undersöka lägenheten efter köpet så snart omständigheterna medger i enlighet med god affärssed, 31 § KöpL.

Reklamation

Köparen måste reklamera att lägenheten är felaktig. Reklamationen ska ske inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse, 32 § KöpL. En reklamation kan vara muntlig eller skriftlig.

Felpåföjder

Köparen har rätt att göra ett antal felpåföljder gällande. Köparen kan kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning av köpet eller skadestånd, 30 § KöpL. I första hand gäller att säljaren ska försöka avhjälpa felet, men i det aktuella fallet finns inte en sådan möjlighet. Detsamma gäller omleverans. Köparen kan istället begära prisavdrag, häva köpet eller kräva skadestånd om bostadsrättslägenheten anses vara felaktig.

NJA 2016 s. 237

Det finns ett bra rättsfall som handlar om att en lokal i en bostadsrätt var mindre till ytan än vad som hade angetts i avtalet , NJA 2016 s. 237. Enligt rättsfallet skedde överlåtelsen mellan två näringsidkare. Köparen hade krävt prisavdrag med hänsyn till att lokalens area var mindre än vad parterna hade avtalat. Högsta Domstolen (HD) ansåg dock att reklamationen hade skett utom skälig tid d.v.s. reklamationen hade skett för sent. Därför kunde inte köparen åberopa felet som rörde lokalens area. När köparen är näringsidkare kan man oftast kräva att meddelande om felet lämnas inom kort tid, i regel någon eller några dagar efter det att felet har observerats. Privatpersoner har vanligtvis längre tid på sig att reklamera fel.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis är det möjligt att fel föreligger i lägenheten. Då kan köparen begära kompensation. Jag skulle rekommendera att du och köparen försöker att komma överens för att slippa en eventuell domstolsprocess. För att garantera att allt går rätt till skulle jag även rekommendera att anlita en jurist på Familjens Jurist. Juristen kan göra en djupare bedömning av samtliga omständigheter i fallet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden