Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uthyrning av parkeringsplatser utomhus

Hej! Jag har en bilverkstad nära min bostadsfastighet. Företaget vill hyra en del av min tomt för två parkeringsplatser för bilar. Får man göra så och kan jag begränsa verksamheten till att endast använda ytan till parkering av bilar? Kan vi bestämma om vem som har skyldighet till snöröjning o liknande? Kan man ha ett tillsvidare avtal med uppsägningstider? Vad gäller om det t ex droppar kåda eller annat från träd som har grenar över den uthyrda delen?

Rådgivarens svar

2020-09-25

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Det finns olika typer av arrenden. Dessa är jordbruks-, bostads-, anläggnings- och lägenhetsarrenden. Uthyrning av mark för parkeringsplatser utomhus räknas som ett lägenhetsarrende. Nedan kommer en redogörelse för reglerna i 8 kap. jordabalken (JB).

Lägenhetsarrende

Vid ett lägenhetsarrende är både muntliga och skriftliga avtal giltiga, 8 kap. 3 § 3 st. JB. Skriftliga avtal är dock att föredra för att kunna visa vilka villkor jordägaren och arrendatorn har kommit överens om. Det finns en ganska stor avtalsfrihet vid ett lägenhetsarrende, eftersom det inte finns så många tvingande regler. Ett avtal om lägenhetsarrende kan ingås för bestämd tid eller för obestämt tid (tillsvidare). Ett avtal om lägenhetsarrende som har slutits för bestämd tid upphör vid arrendetidens utgång utan uppsägning, om inte förbehåll om uppsägning har intagits i avtalet. När ett avtal om lägenhetsarrende har ingåtts för obestämd tid gäller det tills vidare och måste sägas upp för att, efter uppsägningstid, upphöra vid arrendetidens utgång. Vid ett avtal som löper tills vidare upphör avtalet att gälla den fardag som inträffar de närmsta sex månader efter att avtalet har sagts upp, 8 kap. 4 § 2 st. JB.  Fardag kallas den dag då avtal upphör. Inom arrende är fardag den 14 mars, 8 kap. 4 § 3 st. JB. Avtalsfrihet råder i fråga om uppsägningstidens längd. Den kan bestämmas till längre eller kortare tid än den i paragrafen angivna.

Sammanfattning och råd

Du har möjlighet att hyra ut din mark för parkering. Som nämndes ovan är avtalsfriheten ganska stor, vilket gör att ni kan avtala om uppsägningstid och vem som ska sköta snöröjningen på vintern. Om det blir problem med kåda från träden måste företaget skydda bilarna på ett rimligt sätt t.ex. genom att täcka över dem.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga eller vända dig till en av våra duktiga jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden