Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ny fastighetsägare sköter inte servitutavtalet

Hej Vi har ett utsiktsservitut där vi är den härskande fastigheten. I avtalet framgår tydligt bl.a. höjd på buskar m.m. för att inte skymma. Tjänande fastighet har ny ägare som inte sköter sin del i avtalet trots samtal och påminnelser. Hur går man vidare? Vem ska man vända sig till så att fastighetsägarna förstår att de inte kan strunta i avtalet?
 

Rådgivarens svar

2019-08-11

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Markägarens skyldigheter vid servitut
Regler kring avtalsservitut finns i 14 kap. jordabalken (JB). Det krävs att avtalet är skriftligt och det ska innehålla uppgifter om ändamålet med upplåtelsen (se 14:5 JB). Vanligtvis ska servitutet inte innebära några positiva förpliktelser för den tjänande fastigheten (den fastighet som har servitutet på sin mark), om det inte är fråga om visst underhåll (se 14:1 st. 2 JB). Fastighetsägarnas rättigheter och skyldigheter brukar oftast manifesteras i avtalet mellan ägarna av de båda fastigheterna.

Vid utsiktsservitut får det dock inte skrivas in en skyldighet för den tjänande fastigheten att röja växtligheten på sin egna fastighet för att hålla utsikten öppen. Detta har behandlats i domen NJA II 1972 s. 384-390. Skyldigheter får bara vara underhåll av väg, byggnad eller annan anläggning (se 14:1 st. 2 JB). Därför är det enda alternativet att den härskande fastigheten (den fastighet som nyttjar servitutet) tillskrivs rätten att se till att utsikten behålls genom exempelvis trädfällning och liknande.

Eftersom servitut är knutet till en viss fastighet, och inte till en viss person, så gäller det oavsett om någon av fastigheterna får en ny ägare. Ett servitut kan skrivas in i fastighetsregistret för att säkerställa detta. Är avtalsservitutet inte inskrivet i fastighetsregistret så måste köparen av fastigheten informeras om att ett servitut finns innan köpet fullbordas för att servitutet även ska bli gällande gentemot den nya ägaren (se 7:11 JB). Även om den nye ägaren inte informeras kan dock servitutet ändå bli gällande om den nye ägaren känt till eller borde ha känt till att fastigheten var belastad med ett servitut (se 7:14 JB).

Sammanfattning och rådgivning
Jag råder er att läsa igenom avtalet noga, troligen innebär det en rätt för er att själva såga ner en bit av buskarna och inte en skyldighet för era grannar att göra det. Den tjänande fastigheten har alltså ingen skyldighet att undanröja växtligheten på sin egen fastighet. Är ert servitut inskrivet i fastighetsregistret så kan ni vara säkra på att avtalet gäller även gentemot den nya ägaren, om det inte är inskrivet kan det finnas en risk att servitutet inte kan göras gällande gentemot den nya ägaren beroende på vad som informerats vid försäljningen. Gäller servitutet och den nya ägaren på något annat sätt bryter mot avtalet, t.ex. genom att ställa upp nya anläggningar som skymmer sikten, kan ni skicka ett kravbrev och kräva ersättning för utebliven utsikt.

Om det uppstår problem kan Familjens Jurist hjälpa er att fastställa vad servitutet innehåller för rättigheter och skyldigheter och eventuellt vidta rättsliga åtgärder. Du är varmt välkommen att boka en tid med en av våra jurister HÄR.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Vänliga hälsningar

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden