Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Inglasade balkonger och likabehandlingsprincipen

Hej undrar om ni kan ge mig råd vilket jag givetvis hoppas på.
Vår bfr styrelse har tagit beslut på att måla om fastighetens fasad vilket just nu genomförs.
Fastigheten består bla av ett flertal balkonger där vissa har glasat in sina balkonger och andra har avstått från att göra detta. De som inte har glasat in sina balkonger får även detta utrymme ommålat medans de som glasat in skall bekosta ommålningen själva trots att det rör sig om fasadytor även om dessa är skyddade av inglasningen. Jag har inte fått ngt vägande skäl till styrelsens ställningstagande.
I lagen för brf finns stipulerat en "likabehandlingsprincip" som vad jag förstått skall vara tungt bärande. Genom sitt val åsidosätter styrelsen denna princip och min fråga blir således " är det möjligt för oss som inte får de inglasade fasadväggarna ommålade att väcka talan mot styrelsen så att även vi får dessa partier ommålade inom samma beslut om ommålning?
Om jag behöver juridisk stötta kan jag i så fall vända mig till er för stöd i en ev process eller är utgången redan given till styrelsens fördel?
Mycket tacksam för råd hur jag bör gå vidare hälsar
 

Rådgivarens svar

2020-10-05

Hej, stort tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen!

Likabehandlingsprincipen

Bostadsrätter omfattas av lagen om ekonomiska föreningar. Enligt 7 kap 42 § framgår att styrelsen eller någon annan ställföreträdare för föreningen inte får rättshandla eller vidta någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon annan medlem. Nyckelordet i bestämmelsen är begreppet otillbörligt. Föreningen får inte ta beslut som otillbörligen ger en medlem en fördel framför någon annan. Motsatsvis är det däremot helt okej att behandla medlemmar olika om det finns sakliga skäl för att medlemmarna ska behandlas olika.

Vad kan då anses utgöra sakliga skäl? Jag har sammanfattat några rättsfall för att ge dig en uppfattning om vad som utgör sakliga skäl.

  • NJA 1989 s. 751: En bostadsrättsförening har beslutat om kostnad för kabel-tv trots att kostnaderna blev större för de med större lägenheter och mindre för dem med mindre lägenheter. Detta ansågs inte strida mot likabehandlingsprincipen.
  • NJA 1977 s. 393: En medlem hade blivit utesluten ur bostadsrättsföreningen eftersom hon vägrat betala årsavgiften. Ett tjugotal andra medlemmar hade också vägrat att betala årsavgiften och blev inte utesluta. Detta ansågs strida mot likabehandlingsprincipen.
  • NJA 2009 s. 550: En medlem i en bostadsrättsförening ville bygga en balkong. Andra medlemmar hade fått bygga balkonger. Föreningen avslog dock balkong-ansökan, mycket med hänsyn till estetiska och arkitektoniska argument. Beslutet stred inte mot likabehandlingsprincipen.

Eftersom att din lägenhet, genom inglasandet av balkongen skiljer sig från andra lägenheter som inte har inglasad balkong, är min bedömning att föreningen kan besluta om att behandla inglasade balkonger annorlunda utan att strida mot likabehandlingsprincipen. Om däremot vissa inglasade balkonger slipper betala extra är det sannolikt ett brott mot likabehandlingsprincipen.

Hur du bör gå vidare?

Jag tror tyvärr inte att något fel har begåtts av styrelsen. Om du däremot vill gå vidare ändå är det första du bör göra att gå till föreningens stadgar och se vilka möjligheter stadgarna ger till att hålla föreningen ansvarig alternativt ändra ett beslut. Oftast fungerar det som så att om du kan samla en tiondel av alla medlemmar i bostadsrättsföreningen bakom dig i den här frågan så kan du tillkalla en extra föreningsstämma, och se om du kan få igenom att även personer med inglasade balkonger ska få hela kostnaden betald. Du kan också på nästa årsstämma försöka få igenom att styrelsen inte ska få ansvarsfrihet och stämma dem på skadestånd. Om du väljer att stämma någon bör du dock vara medveten om att huvudregeln vid rättegångar i tingsrätt är att förloraren står för båda parternas rättegångskostnader, vilket ofta riskerar att bli dyrt.

 

Om du vill ha vidare rådgivning rörande detta rekommenderar jag dig starkt att kontakta våra kunniga jurister på Familjens Jurist. Hoppas jag har lyckats besvara din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden