Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur köper jag in mig i min sambos hus?

Jag och min sambo har bott tillsammans i 10 år i hans hus, som han köpte ett antal år innan vi blev tillsammans. Nu har vi pratat om att jag ska köpa in mig i huset på 50%. Lånet som är på huset idag motsvarar ca 50% (om inte lite lägre) av dagens värde. Då är min fråga. Kan jag ta över lånet och skrivas in som ägare av 50% trots att lånet då skulle motsvara hela den delen som jag då skulle äga? Och måste min sambo stå med på det lånet som borgenär? Hur gör vi detta på bästa sätt?

Rådgivarens svar

2020-06-06

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag svarar nedan på vad som gäller avseende ägarförhållanden mellan sambos i allmänhet och avslutar med en rekommendation för er situation.

Att köpa in sig i hus

Regler om köp av fastigheter finns i 4 kap jordabalken (JB). Formkrav som är viktiga att följa för att en överlåtelse ska bli giltig finns i 4 kap. 1-3 §§ JB. Exempelvis måste det upprättas en skriftlig handling som innehåller en överlåtelseförklaring och uppgift om köpeskilling. Handlingen måste också skrivas under av båda parter. Läs mer om köpekontrakt hos Familjens Jurist. Den som blivit ägare till en fastighet måste också enligt 20 kap. JB ansöka om lagfart, det vill säga inskrivning av förvärvet, vilket som huvudregel ska göras inom tre månader Den som köper in sig i en fastighet blir samägare till fastigheten med övriga delägare, vilket innebär att reglerna i lagen om samäganderätt bli tillämpliga. 

Vilken summa som ska betalas för att köpa in sig på en viss del av huset är upp till parterna själva att bestämma. I detta sammanhang är det därför viktigt att diskutera bland annat om den sambo som köper in sig ska få del av den vinst som redan uppkommit på bostaden, eller endast framtida vinst. Betalningen kan ske på flera olika sätt. Exempelvis kan den som köper in sig gå in som medlåntagare på ett redan befintligt lån på huset, ta över ett lån alternativt ta ett eget lån så att den säljande sambon kan lösa delar eller hela av sitt lån. Ytterligare ett alternativ är skuldebrev som innebär att en person, istället för att betala på en gång, upprättar en handling som är värd en viss summa. Köpet kan då exempelvis betalas av utifrån en betalningsplan eller så regleras köpeskillingen i samband med att huset säljs. 

Sambors egendom

Vad som gäller avseende sambors egendom regleras i sambolagen. Utgångspunkten är att vid en separation ska samboegendom delas lika mellan parterna. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som införskaffats för att användas gemensamt (3 § samt 5-6 §§). Det samborna ägde innan de flyttade ihop omfattas dock inte av sambolagen, vilket innebär att om ett par flyttar ihop i en bostad som den ena parten redan bodde i så är den bostaden inte samboegendom och behålls alltså av den parten vid en eventuell separation. Har den andra parten däremot köpt in sig i bostaden så omfattas den istället av lagen om samäganderätt vilket innebär att lotten från den samägda egendomen delas lika om inte annat ägandeförhållande kan visas (1 §).

Bohag, exempelvis möbler, vitvaror och annat till hemmet, delas lika vid en separation oavsett vem av parterna som betalat vad. Övrig egendom såsom bil, båt, fritidshus, pengar på banken med mera omfattas inte av sambolagens regler och tillfaller den person som äger egendomen. 

Både samäganderättslagen och sambolagens regler kan avtalas bort genom samäganderättsavtal respektive samboavtal.

Sambor och arv

Sambor ärver inte varandra. Vill man att ens sambo ska ärva ens kvarlåtenskap om man går bort är det därför nödvändigt att upprätta ett testamente. Detta kan exempelvis ha betydelse för den efterlevande sambons möjlighet att bo kvar i bostaden.

Er situation och sammanfattande råd

Du kan gå in som ägare på din sambos hus och detta behöver då ske genom att ni upprättar en giltigt överlåtelsehandling. Ni kommer själva överens om hur mycket du ska betala för din del, men om jag förstår dig rätt så tänker ni er att du ska betala hälften av husets marknadsvärde idag. Hur ni bäst löser betalningen kan jag tyvärr inte ge ett rakt svar på eftersom det beror på flera omständigheter, bland annat hur er ekonomi ser ut i övrigt. Jag rekommenderar därför att ni tar kontakt med er bank som kan hjälpa er att reglera köpeskillingen. Skulle du ta över din sambos lån, som idag motsvarar ca 50% av husets värde, så beror hans eventuella borgensåtagande bland annat på hur din betalningsförmåga ser ut i övrigt. Det är alltså inte nödvändigt att ni båda står på lånet bara för att ni båda står på huset. Detta avgörs dock av bankens villkor för lån.

Avslutningsvis så vill jag också nämna att som sambos är det viktigt att ni ser över ert juridiska skydd. Exempelvis ingår bara bostad och bohag som ni köpt gemensamt för gemensamt bruk i en bodelning, det vill säga vid separation eller dödsfall. Det spelar då ingen roll vem som betalat mest, värdet ska efter avdrag för skulder delas lika. Genom att skriva samboavtal kan ni avtala bort vissa av sambolagens regler. Sambor ärver heller inte varandra så för att skydda varandra är det viktigt att skriva ett testamente. 

Läs mer om att vara sambo hos Familjens Jurist, som också kan hjälpa er med juridisk rådgivning anpassat för just er situation. Familjens Jurist erbjuder standardpris, oavsett om ni föredrar att träffa en jurist på ett fysiskt möte, få hjälp över telefon eller använda er av onlinetjänsterna. Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar! 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden