Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur kan en sambo överta den gemensamma hyresrätten?

Vi ska separera och står båda på nuvarande hyreskontrakt. Ingen av oss kan bo kvar på grund av den höga hyran. Vi vill därför byta vår nuvarande hyresrätt till en mindre i samma hus. Ingen av oss uppfyller inkomstkraven, men tillsammans gör vi det och planen kommer att till en början vara att vi bor växelvis med vårt barn i lägenheten. Frågan är om, och när, den ena av oss kan "avsäga" sig kontraktet så att det tillfaller den ena trots att ingen av oss uppfyller inkomstkraven? Vad jag förstår så kan en bodelning göra så att man kan det? Hur länge måste vi i så fall vänta efter vi fått den nya lägenheten? Vad måste vi tänka på så vi inte riskerar att förlora kontraktet?

Rådgivarens svar

2020-05-13

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag redogöra för möjligheten för en sambo att överta den gemensamma hyresrätten när samboförhållandet upphör, utifrån bestämmelserna i jordabalken 12 kap. och sambolagen. Därefter kommer jag att redogöra för min bedömning i er situation.

Överlåtelse av hyresrätten

Bestämmelser om hyresrätter finns i jordabalken 12 kap. Huvudregeln är enligt jordabalken 12 kap. 32 § att hyresgästen inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke. Av jordabalken 12 kap. 33 § 1 st. framgår att det även gäller vid övergång genom bodelning.

Undantaget till det framgår av jordabalken 12 kap. 33 § 2 st. Har hyresrätten, som varit avsedd att uteslutande och huvudsakligen användas som gemensam bostad för hyresgästen och dennes sambo, tillagts sambon genom bodelning, får sambon träda i hyresgästens ställe. I så fall sker ingen lämplighetsprövning av sambon som hyresgäst. Det sagda gäller även när lägenheten har hyrts av samborna gemensamt.

Bodelning

Enligt sambolagen 8 § ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning när ett samboförhållande upphör. Enligt sambolagen 3 § utgör sambornas gemensamma bostad samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Enligt sambolagen 5 § avses med sambors gemensamma bostad en hyresrätt, om den är avsedd som deras gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. Genom uttrycket ”avsedd som sambornas gemensamma hem” innefattas även en bostad som just har anskaffats för att utgöra gemensam bostad, men där samborna ännu inte hunnit flytta in. En grundläggande förutsättning är emellertid att det är fråga om ett samboförhållande enligt sambolagen 1 §: två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Vidare framgår av sambolagen 16 § följande. Med ledning av de andelar som har beräknats för samborna ska samboegendomen fördelas mellan dem på lotter. Den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få den egendomen på sin lott.

Er situation

Sammanfattningsvis är min bedömning i er situation följande. Huvudregeln är att hyresvärden ska samtycka till sambon som hyresgäst. Undantaget är att en sambo genom bodelning kan överta hyresrätten, om den utgör samboegendom. I så fall krävs inte hyresvärdens samtycke, och det gäller även om samborna ännu inte har hunnit flytta in i hyresrätten.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Skulle du vara i behov av ytterligare juridisk rådgivning, är du välkommen att boka en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist. De kan hjälpa dig med dina frågor kring hyresavtalet

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden