Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Hur fördelas sambors bostad vid en separation?

Hej.Jag har flyttat i sambos hus för 10 månader sedan. jag betalar 3500kr för mitt boende i månad .Huset är värderat till 930000 med ett lån för 750000.Huset behöver mycket renoveringar.Min sambo föreslår att jag köper in mig i huset ,då kan jag betalar mera för amortering och renoveringar.min fråga är vad som gäller vid en eventuell separation.tack.

Rådgivarens svar

2020-09-11

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Regler om vad som gäller för sambor vid separation finns i Sambolagen. Jag kommer först redogöra generellt för dessa regler och sedan ge dig råd om hur du kan gå till väga.

Bodelning mellan sambor
Med sambor avses två personer som befinner sig i ett parförhållande och som stadigvarande bor tillsammans med ett gemensamt hushåll, . Om ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det. I denna bodelning ska sambornas s.k. samboegendom ingå och fördelas mellan dem, 8 §. Samboegendom utgörs av bostaden och bohaget om det införskaffats för gemensam användning. 3 §.

Sambor får dock avtala om att framtida bodelning inte ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna, 9 §.

Vid beräkningen av sambornas andelar vid en bodelningen så ska sambornas skulder först avräknas. Det som blir över delas därefter lika mellan samborna, 13-14 §§. I den mån det med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en sambo när samlevnaden upphör ska lämna egendom till den andra i den omfattning som angetts ovan, ska bodelningen i stället göras så att den förstnämnda sambon får behålla mer av sin egendom, 15 §.

När är en bostad gemensam?
En bostad kan vara gemensam i Sambolagens mening, även om bara ena sambon äger bostaden. Om bostaden är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen införskaffats för detta ändamål så är den gemensam, 5 §.

Hur köper man in sig i bostaden?
Om det rör fast egendom så måste en köpehandling upprättas och i den ska priset och överlåtelseförklaring framgå. Köpehandlingen ska undertecknas av både köparen och säljaren, 4:1 Jordabalken (JB). Därefter måste köparen söka lagfart för fastigheten inom tre månader från köpet, 20:1-2 JB. För att lagfart ska kunna erhållas måste köparen och säljarens underskrifter på köpehandlingen bevittnas av två personer, 20:7 JB.

I Sverige råder avtalsfrihet vilket innebär att parterna i princip helt fritt kan komma överens om priset för att köpa in sig i en bostad. Om priset skiljer sig allt för mycket från marknadsvärdet kan köpet dock komma att betraktas som gåva vilket får skatterättsliga konsekvenser.

Er situation
Som framgår ovan utgör din sambos hus inte samboegendom eftersom huset inte införskaffats för gemensam användning. Därmed skulle i nuläget endast egendom som ni köpt för gemensam användning delas upp enligt sambolagens reger vid en eventuell separation.

Om du väljer att köpa in dig i huset blir du samägare till fastigheten tillsammans med din sambo, vilket innebär att reglerna i lagen om samäganderätt blir tillämpliga. Där är huvudregeln att om inte avtal säger annat ska egendomen anses ägas av alla delägare lika. Av detta följer att om man avtalar om delat ägande utan att konkretisera detta närmare, så är utgångspunkten att man äger 50 procent vardera. Alltså skulle du om du köper in dig i huset ha rätt till hälften vid en separation om ni inte avtalar om något annat.

Oavsett om du bestämmer dig för att köpa in dig i bostaden eller inte så kan det vara en bra idé att skriva samboavtal avseende egendom som införskaffas gemensamt. På så sätt kommer inte fördelningen som en överraskning vid en eventuell framtida separation. Om ni är intresserade hjälper gärna Familjen Jurist till med att upprätta ett samboavtal till ett fast pris, antingen online eller på ett av deras kontor. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden