Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Grannelagsrätt - skada på stödmur

Hej, vi äger en villafastighet. Grannen bredvid har sin tomt på högre nivå (ca 1 m höjdskillnad vid tomtgränsen) och sluttande mot vår tomt. På vår sida tomtgräns finns en gammal stödmur, som lutar mot mitt håll och har flera sprickor. Den är byggd på 60-70-talet. På grannens sida har det vuxit buskar och tujor, vars rotsystem troligt påverkat muren. Tidigare ägare av grannens tomt har inte tagit hand om växtligheten så den har blivit storväxt. Nu är ny grannar och alla växter har blivit nersågade. Vi vill gärna gräva bort allt och gjuta ny stödmur. De nya grannarna säger att de inte vill vara med att dela på totalkostnaden för att ersätta gamla stödmuren som står på vår tomt (ca 20-30 cm in på tomten).
Vad har vi för rättigheter och skyldigheter i frågan? Grannarna säger att de kan dela på grävkostnad men inte mer än så. Med vänlig hälsning, Carina och Erik

Rådgivarens svar

2018-05-04

Inledning

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare med din situation.

Grannelagsrätt – allmän redogörelse

Grannar har särskilda förpliktelser gentemot varandra jämfört med vad som gäller i förhållande till utomstående. I 3 kapitlet jordabalken (JB) finns regler om rättigheter och skyldigheter mellan grannar. I 3 kap 1 § JB anges huvudregeln i förhållandet mellan grannar: att var och en ska vid nyttjandet av sin fasta egendom visa skälig hänsyn till omgivningen. Denna hänsynsregel är grundläggande i förhållandet mellan grannar. I 3 kap 2 § JB anges vidare att om en rot eller en gren tränger in på en fastighet från en grannes fastighet och om detta medför olägenheter för fastighetens ägare så får fastighetens ägare ta bort roten eller grenen. Grannen ska dock beredas tillfälle att själv ta bort grenen eller roten innan fastighetens ägare själv gör detta om borttagandet av denna kan medföra skada för grannen.

Skadestånd

Skadan på muren i form av sprickor är en sakskada. Skadestånd i granneförhållanden regleras i första hand av 32 kap miljöbalken (MB). 32 kap MB föreskriver ett strängt skadeståndsansvar men detta skadeståndsansvar gäller bara vissa störningar som anges i 32 kap 3-5 a §§ MB. Den växlighet som har skadat muren i detta fall faller inte in under de störningar som regleras i 32 kap MB. Om skada har vållats på annat sätt så kan den skadelidande använda sig av hänsynsregeln i 3 kap 1 § JB för att kräva skadestånd. En underlåtenhet att vidta åtgärder som innebär risker för omgivningen kan medföra ett skadeståndsansvar för den granne som inte visar sin omgivning hänsyn.

Handlingsplan och rekommendation

Eftersom de tidigare växterna på din grannes tomt kan ha medfört skadan på muren så kan denna underlåtenhet av den tidigare grannen ses som en brist på visad hänsyn enligt 3 kap 1 § JB. Den allmänna hänsynsregeln i 3 kap 1 § JB kan därmed ligga till grund för en skadeståndstalan. I första hand bör du vända dig till din nuvarande granne för att ta upp frågan om skadorna på muren. Hur ansvaret för dessa skador ska regleras mellan din nuvarande och tidigare granne ska lösas bör de reglera sinsemellan. En samförståndslösning med din granne vore såklart den bästa utvägen. Av betydelse kan även vara hur uppförandet av den gamla muren gick till; om detta bekostades gemensamt av fastighetsägarna eller endast av dig eller den tidigare ägaren till din fastighet. En eventuell skada på muren så att denna rasar kan kanske orsaka olägenheter för både dig och din granne. Att bygga om muren bör därmed ligga i bådas intresse.

Behöver ni ytterligare hjälp är ni varmt välkomna att boka tid med en av våra jurister.

Vänligen!

Sofia 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden