Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Fråga om dröjsmålstalans tillämplighet vid bygglov

Kan man tex åberopa dröjsmålstalan gällande bygglov ?

Rådgivarens svar

2019-02-22

Hej,

Vi ber om ursäkt för att ett svar har dröjt men vill rikta ett stort tack till dig för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller. 

Kan dröjsmåltalan åberopas vid bygglov?
Kort svar 

Dröjsmålstalan kan åberopas vid bygglov. 

Långt svar 
Enligt 12 § förvaltningslagen (FL) får en enskild, om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instanssenast inom sex månader, får skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran.

Myndighetens prövning får begäras av parten vid ett tillfälle under ärendets handläggning.

Ett beslut att avslå en begäran om att ärendet ska avgöras får överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet.

I 2 § FL stadgas att vid handläggning av sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan laglighetsprövas genom att överklagas enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) tillämpas inte 12 § FL. 

Av 13 kap. 3 § plan- och bygglagen framgår att bygglovsbeslut överklagas till länsstyrelsen, varför sådana beslut inte laglighetsprövas. 

Slutsatsen är därför att dröjsmålstalan kan användas i bygglovsärenden. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Maria

 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden