Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Formkrav vid köp av byggnadstillbehör?

Hej!

Jag har en fråga om vad som gäller vid köp av tillbehör till fastighet.
Jag ville köpa ett kylskåp av en person. Detta kylskåpet skulle bytas ut och då kom vi överens om att jag skulle få köpa det för ett visst pris då det togs bort. När jag då skulle hämta kylskåpet och betala det hävdar personen att han vill sälja det till en av hans bekanta för att den betalar bättre. Han påstår även att vårat avtal inte var bindande för att det var muntligt och kylskåpet var fast egendom då avtalet gjordes, har han rätt?

Det jag hittat är att enligt 2:2 JB så är kylskåpet tillbehör till fastighet och enligt 4:1 JB så har han rätt då "köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling..."

Kan ni förtydliga vad som gäller?
Tack!

Rådgivarens svar

2018-03-27

 

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Fast egendom:

Vad som utgör fast egendom regleras i jordabalken (JB). Enligt 1:1 JB är fast egendom jord som indelas i fastigheter. Allt som inte utgör fast egendom är att betrakta som lös egendom. Även byggnadstillbehör, fastighetstillbehör och industritillbehör utgör fast egendom. Fastighetstillbehör är enligt 2:1 JB byggnader, ledningar, stängsel med mera. Byggnadstillbehör utgör fast inredning som byggnaden blivit försedd med om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden enligt 2:2 JB. Vad avser industriell verksamhet är det maskiner och annan utrustning som tillförts fastigheten för att användas i verksamheten enligt 2:3 JB.

Köp av fast egendom:

Till skillnad från köp av lös egendom (som kan ingås såväl muntligen som skriftligen) har köp av fast egendom har ett visst formkrav. Enligt 4:1 JB måste en skriftlig köpehandling upprättas som innehåller uppgift om fastigheten, köpeskillingen, en överlåtelseförklaring och båda parternas underskrifter. I den mån dessa krav inte uppfylls blir det fråga om ett ogiltigt köp.

Tillämpning i ditt fall:

I detta fall har du ingått ett muntligt avtal avseende köp av kylskåp. Frågan är om det muntliga avtalet räcker eller om det krävs ett skriftligt avtal. Kylskåp kan utgöra byggnadstillbehör om den är ägnad för stadigvarande bruk för fastigheten. Omständigheter som kan påverka frågan är huruvida kylskåpet är inmonterad eller inbyggd i fastigheten eller om den bara står löst och kanske inte ens används. I detta fall kan jag inte göra den bedömningen då jag har för lite information. Oavsett om kylskåpet i detta fall skulle utgöra byggnadstillbehör eller inte så måste inte ett skriftligt köpeavtal upprättas för köpet av kylskåpet. Trots att kylskåp kan utgöra fast egendom som enligt lagen kräver skriftligt avtal har man i svensk rätt godtagit köp av byggnadstillbehör genom muntliga avtal när det är ägaren själv som frigör egendomen och ingår avtal. Köp av byggnadstillbehör kan således ingås muntligen och krav uppställs inte på att det måste ske skriftligen. Som svar på din fråga är således ert avtal bindande.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet.

Med vänlig hälsning,

Valentina Challma

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden